Operationeel programma 'Grande Région'

Programma in het kader van de doelstelling 'Europese territoriale samenwerking', medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

België

Extra tools

 

Op 12 december 2007 heeft de Europese Commissie het operationele programma voor grensoverschrijdende samenwerking voor de "Grande Région" goedgekeurd voor de periode 2007-2013.

Dit operationele programma past in het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking". De totale begroting van het programma bedraagt circa 212 miljoen euro. De door de Europese Unie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) verleende steun beloopt 106 miljoen euro, wat neerkomt op circa 1,2% van de communautaire bijdragen aan België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

Het programma betreft Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap van België, Lotharingen in Frankrijk, Rijnland-Palts en Saarland in Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg. Bovendien omvat het programma 18 aangrenzende gebieden die in aanmerking komen voor maximaal 20% van de bijdrage van het EFRO.

1. Doel van het programma

De in het kader van dit operationele programma ontwikkelde acties beogen:

  • de versterking van de aantrekkingskracht van de "Grande Région";
  • de aanmoediging van de innovatie en de economische ontwikkeling, en als gevolg daarvan het scheppen van banen van betere kwaliteit;
  • de verbetering van het aanbod en het potentieel van de opleidingsstructuren.

Dit programma vormt ook de concrete omzetting voor de "Grande Région" van de strategische richtsnoeren van de EU voor de periode 2007-2013.

2. Verwacht effect van de investeringen

De "Grande Région" is geografisch gunstig gelegen. De uitvoering van dit programma voor grensoverschrijdende samenwerking, dat past in het kader van de strategieën van Lissabon en Göteborg, moet het mogelijk maken het concurrentievermogen van de grensoverschrijdende gebieden en de actoren daarvan te verbeteren door bijzondere aandacht te besteden aan het creëren van meerwaarde en arbeidsplaatsen. Het moet ook bijdragen tot de bevordering van de duurzame inrichting en ontwikkeling van de gebieden door een beter beheer van de mobiliteit en het milieu, alsook tot de valorisatie van de culturele hulpbronnen en de consolidatie van de sociale samenhang in de "Grande Région".

3. Prioriteiten

Het operationele programma bestaat uit vier prioriteiten:

Prioriteit 1: Economie [circa 44% van de totale investering]

Deze prioriteit beoogt de ondersteuning van innovatie, onderzoek en ontwikkeling (O&O), collectieve acties voor de ontwikkeling van de economische structuur, ondernemerschap, de ontwikkeling van de economische infrastructuur, het toerisme en de grensoverschrijdende arbeidsmarkt om bij te dragen aan de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de "Grande Région".

Prioriteit 2: Ruimte [circa 25% van de totale investering]

Het gaat hierbij om de bevordering van een duurzame territoriale ontwikkeling om van de "Grande Région" een gestructureerde, aantrekkelijke, dynamische en uit milieuoogpunt hoogwaardige ruimte te maken.

Daartoe zijn drie hoofddoelstellingen vastgesteld:

  • de ondersteuning van het beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening;
  • de verbetering van de mobiliteit;
  • de geïntegreerde valorisatie en bescherming van het milieu.

Prioriteit 3: Menselijke hulpbronnen [circa 25% van de totale investering]

Deze prioriteit beoogt:

  • de ontwikkeling van de verwerving en de verspreiding van kennis;
  • de valorisatie van de culturele hulpbronnen;
  • de consolidatie van de sociale samenhang in de "Grande Région".

Het zal hierbij met name gaan om de ondersteuning van samenwerkingsacties op het gebied van onderwijs, initiële opleiding, beroepsopleiding en hoger onderwijs. Er zal ook steun worden verleend aan de samenwerking op het gebied van gezondheid en persoonlijke dienstverlening. Bovendien zal het programma grensoverschrijdende acties en projecten met een culturele dimensie ondersteunen.

Prioriteit 4: Technische bijstand [circa 6% van de totale investering]

In het kader van deze prioriteit zal steun worden verleend voor het opzetten van een doeltreffend beheers-, follow-up- en controlesysteem voor de evaluatie van het programma en de projecten, alsook voor de communicatie en de publiciteitsacties van het programma.

Technische en financiële informatie

Operationeel programma 'Grande Région'

Aard van het bijstandspakket

Operationeel programma

CCI

2007CB163PO064

Number of decision

C/2007/6126

Datum van definitieve goedkeuring

12/12/2007

Opsplitsing van financiën volgens prioriteitsas

Prioriteitsas EU-investering Nationale overheidsbijdrage Totale overheidsbijdrage
Economie 46 145 068 46 145 068 92 290 136
Ruimte 26 719 528 26 719 528 53 439 056
Mensen 26 772 130 26 772 130 53 544 260
Technische bijstand 6 359 791 6 359 791 12 719 582
Totaal 105 996 517 105 996 517 211 993 034