Operationeel programma 'Wallonië (Henegouwen)'

Programma uit hoofde van de doelstelling «Convergentie» en medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

België

Extra tools

 

Op 21 december 2007 heeft de Europese Commissie een operationeel programma voor het Waalse gewest (Henegouwen) goedgekeurd voor de periode 2007-2013.

Dit operationele programma valt onder de doelstelling Convergentie en beschikt over een budget van in totaal ongeveer 1,1 miljard euro. De financiering door de Europese Unie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedraagt ongeveer 449 miljoen euro, d.w.z. ongeveer 19,9% van de EU-bijdragen aan België in het kader van het cohesiebeleid 2007-2013.

De nationale bijdrage bedraagt 621 miljoen euro en kan gedeeltelijk bestaan uit communautaire leningen van de Europese Investeringsbank (EIB) en andere crediteuren.

1. Onderwerp en doel van het programma

De strategie van het programma 2007-2013 legt bij alle maatregelen in het kader van de operationele programma's van het EFRO en het Europees Sociaal Fonds (ESF) – zowel op het niveau van de beheersinstanties als van de ondernemingen – vooral de nadruk op selectiviteit, duurzaamheid, transversaliteit, interactiviteit en netwerkvorming.

Doel van de maatregelen is de ontwikkelingsstrategie toe te spitsen op het herstel van het stedelijke concurrentievermogen in de steden en de verbetering van het regionale concurrentievermogen op het platteland.

De nadruk zal worden gelegd op meer wisselwerking tussen de projecten, waarbij erop wordt toegezien dat zij daadwerkelijk gericht zijn op een collectieve benadering van een geïntegreerde territoriale ontwikkeling. Anders gezegd, de projecten moeten passen in een strategische visie voor de economische en sociale ontwikkeling in het industriebekken of de plattelandsgebieden.

Op basis van de gedetailleerde beschrijving van de strategische hoofdlijnen wordt het aandeel van de communautaire fondsen voor de prioriteiten van de strategie van Lissabon op meer dan 68% geraamd.

2. Verwacht effect van de investeringen

Het scheppen van banen is de algemene indicator voor het programma, dat tot 2015 ongeveer 6 500 directe arbeidsplaatsen wil creëren. Rekening houdend met indirecte en afgeleide effecten wordt de totale impact op ongeveer 16 200 arbeidsplaatsen geraamd.

3. Prioriteiten

Het operationele programma is gericht op vier prioriteiten:

Prioriteit 1: Creëren van ondernemingen en banen [ongeveer 36% van de totale investeringen]

Doel is rechtstreeks steun te verlenen aan economische actoren die investeringsprojecten hebben en ondernemingen oprichten om de Henegouwse productieve basis in industrie en marktdiensten te ontwikkelen. Prioriteit wordt verleend aan maatregelen om de economische activiteit te stimuleren, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oprichting van ondernemingen en de bevordering van het Henegouwse ondernemerschap. Daarnaast moeten ook kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en micro-ondernemingen in Henegouwen worden bevorderd door originele en innovatieve diensten te verlenen op het gebied van beheer, informatie- en communicatietechnologie, ondernemerschap, internationalisering of economisch netwerken.

Prioriteit 2: Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek [ongeveer 22% van de totale investeringen]

In nauwe samenhang met de doelstellingen van de eerste prioriteit wordt bij de tweede prioriteit gestreefd naar de ontwikkeling en benutting van het Henegouwse potentieel op het gebied van onderzoek en technologische innovatie, naar niet-technologische innovatie en naar de ontwikkeling van een performante opleidingsinfrastructuur. Meer specifiek wordt de nadruk gelegd op rechtstreekse steun aan O&O-projecten van kmo's, vervolgens het versterken van officieel erkende onderzoekscentra en de dienstverlening aan ondernemingen in het gebied en ten slotte het ontwikkelen van een performante infrastructuur om de kennis over nieuwe technologieën voor de beroepsbevolking en jongeren te verspreiden.

Prioriteit 3: Evenwichtige en duurzame territoriale ontwikkeling [ongeveer 40% van de totale investeringen]

Doel is het gebied aantrekkelijker te maken door middel van de totstandbrenging en de exploitatie van een concurrerende infrastructuur voor het bedrijfsleven. Het is daarnaast ook de bedoeling steun te verlenen aan geïntegreerde projecten voor stadsvernieuwing, opwaardering van het erfgoed en sanering van industrieel en stedelijk braakland, met name door vervallen bebouwde zones aantrekkelijker te maken. Alleen door braakland te saneren en de steden nieuw leven in te blazen kan de provincie voor de bevolking en voor potentiële investeerders aantrekkelijker worden gemaakt.

Prioriteit 4: Technische bijstand [ongeveer 2% van de totale investeringen]

In het kader van deze prioriteit zal steun worden verleend aan het opzetten van een doeltreffend beheers-, follow-up- en controlesysteem, aan de evaluatie van het programma en de projecten en aan informatie en publiciteit over het programma.

Technische en financiële informatie

Operationeel programma 'Wallonië (Henegouwen)'

Aard van het bijstandspakket

Operationeel programma

CCI

2007BE161PO001

Number of decision

C/2007/6889

Datum van definitieve goedkeuring

21/12/2007

Opsplitsing van financiën volgens prioriteitsas

Prioriteitsas EU-investering Nationale overheidsbijdrage Totale overheidsbijdrage
Creëren van ondernemingen en banen 175 609 729 210 309 960 385 919 689
Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek 96 529 322 144 793 983 241 323 305
Een evenwichtige en duurzame territoriale ontwikkeling 172 087 928 258 131 893 430 219 821
Technische bijstand 5 002 556 7 503 834 12 506 390
Totaal 449 229 535 620 739 670 1 069 969 205