Operationeel programma 'Vlaanderen'

Programma uit hoofde van de doelstelling 'Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid' en medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

België

Extra tools

 

Op 7 december 2007 heeft de Europese Commissie een operationeel programma voor Vlaanderen goedgekeurd voor de periode 2007-2013. Het operationeel programma valt onder de doelstelling "Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" en het beschikbare totaalbudget bedraagt ongeveer 498 miljoen euro. De steun van de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedraagt ongeveer 201 miljoen euro, d.w.z. ongeveer 8,9% van de totale investeringen van de EU in België in het kader van het cohesiebeleid 2007-2013.

1. Onderwerp en doel van het programma

Het operationeel programma 2007-2013 voor Vlaanderen heeft drie strategische doelstellingen:

 • het bevorderen van de overdracht van kennis bij ondernemingen, non-profitorganisaties en overheidsdiensten;
 • het stimuleren van ondernemerschap en innovatie teneinde nieuwe werkgelegenheid te bevorderen, en het versterken van de economische structuren om een maximale economische groei mogelijk te maken;
 • het optimaliseren van de ondersteuning van ontwikkelingsprojecten teneinde steden aantrekkelijker te maken in termen van ondernemerschap en innovatie.

Voor deze doelstelling is het met name noodzakelijk de economie te versterken door de toegankelijkheid van de steden en hun interne verkeersstromen te verbeteren, waardoor de levenskwaliteit van de bewoners verbeterd zal worden en het toerisme en het sociale en culturele leven zich zullen kunnen ontwikkelen.

2. Verwacht effect van de investeringen

Volgens eerste schattingen zal het programma leiden tot 15 000 nieuwe banen in Vlaanderen.

3. Prioriteiten

Het operationeel programma is gericht op de volgende vijf prioriteiten:

Prioriteit 1: Kenniseconomie en innovatie [ongeveer 24% van de totale investeringen]

Vlaanderen beschikt over hoogwaardige kennis en competenties. De overdracht en de valorisatie van deze kennis tussen de actoren vormt echter een zwakke schakel bij het optimaliseren van de Vlaamse kenniseconomie.

Een weloverwogen mix van initiatieven moet het mogelijk maken dat beschikbare kennis beter naar waarde geschat wordt als een belangrijk instrument voor ondernemingen, non-profitorganisaties en overheden. Deze bewustwording moet leiden tot een aanbod van vernieuwende producten, processen en diensten, tot een grotere economische en communautaire toegevoegde waarde, en tot meer waardering en respect op internationaal niveau voor Vlaamse kennis en knowhow.

Deze prioriteit zal berusten op verschillende drijvende krachten: creativiteit, een horizontale geïntegreerde aanpak, actieve betrokkenheid van de profit- en non-profitsectoren, en concentratie op systeeminnovatie.

De zes specifieke operationele doelstellingen luiden dan ook:

 • bewustmaking;
 • begeleiding;
 • samenwerking;
 • internationalisering;
 • het vestigen van de aandacht op voorbeelden van nieuwe vormen van kennisvalorisatie;
 • innovatie in de plattelandseconomie.

Prioriteit 2: Ondernemerschap [ongeveer 24% van de totale investeringen]

Momenteel compenseert de aanwezigheid van buitenlandse ondernemingen op de Vlaamse markt het Vlaamse deficit in termen van ondernemerschap. In de context van de globalisering wordt het echter steeds moeilijker deze buitenlandse ondernemingen aan te trekken. Op langere termijn zal het ondernemerschap in Vlaanderen dus sterker gestimuleerd moeten worden om deze teruggang te compenseren.

De drie operationele doelstellingen hebben met name betrekking op de thema's levenscyclus van ondernemingen en inachtneming van het beginsel van verantwoord ondernemen. De doelstellingen zijn als volgt geformuleerd:

 • het stimuleren van ondernemerszin;
 • het creëren van een faciliterend start-, groei- en overnamekader;
 • het stimuleren van internationaal ondernemen.

Prioriteit 3: Verbetering van de ruimtelijk-economische omgevingsfactoren [ongeveer 24% van de totale investeringen]

Om de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats van Vlaamse steden en regio's te verbeteren, is het essentieel dat de toegankelijkheid wordt verbeterd, dat industriezones van goede kwaliteit worden ontwikkeld, en dat de toegevoegde waarde die in Vlaanderen wordt gecreëerd op basis van een al goed uitgebouwd infrastructurennetwerk, op duurzame wijze wordt verankerd. Daartoe zijn vier operationele doelstellingen geformuleerd:

 • het verbeteren van de bereikbaarheid en het optimaliseren van het logistieke systeem in Vlaanderen;
 • het stimuleren van hefboomprojecten die de vestigingsaantrekkelijkheid van steden en regio’s kunnen versterken en/of die de locatiefactoren voor het bestaande economisch weefsel verbeteren;
 • het aanbieden van bedrijvenparken van goede kwaliteit en andere vestingsmogelijkheden voor bedrijven;
 • benutten van verduurzamingspotenties van economische concentraties.

Prioriteit 4: Stedelijke ontwikkeling [ongeveer 24% van de totale investeringen]

Stedelijke ontwikkelingsprojecten (woon- en werkruimten, openbare ruimten, winkels) zijn strategische projecten waarbij vooral de economische en mobiliteitsaspecten een belangrijke rol spelen. Deze projecten zullen innovatie en concurrentievermogen stimuleren en zullen steden en regio's aantrekkelijker maken voor ondernemers. Tegelijkertijd zullen ze de aanzet geven voor initiatieven in andere sectoren. In dat verband zijn twee strategische doelstellingen geformuleerd:

 • ondersteuning van geïntegreerde stedelijke ontwikkelingsprojecten die een positieve bijdrage leveren aan het economische succes van een stad en zijn regio;
 • verhoging van de stedelijke vitaliteit in de steden Antwerpen en Gent, met bijzondere aandacht voor achtergestelde buurten, door het ondersteunen van kleinschalige stedelijke projecten op buurt- en wijkniveau.

Prioriteit 5: Technische bijstand [ongeveer 4% van de totale investeringen]

In het kader van deze prioriteit zal steun worden verleend voor het opzetten van een doeltreffend beheers-, follow-up- en controlesysteem voor de evaluatie van het programma en de projecten, alsook voor de communicatie en de publiciteitsacties van het programma.

Technische en financiële informatie

Operationeel programma 'Vlaanderen'

Aard van het bijstandspakket

Operationeel programma

CCI

2007BE162PO002

Number of decision

C/2007/6312

Datum van definitieve goedkeuring

07/12/2007

Opsplitsing van financiën volgens prioriteitsas

Prioriteitsas EU-investering Nationale overheidsbijdrage Totale overheidsbijdrage
Kenniseconomie en innovatie 48 227 098 48 227 098 96 454 196
Ondernemerschap 33 227 098 33 227 098 66 454 196
Verbetering van de ruimtelijk-economische omgevingsfactoren 63 227 098 70 461 162 133 688 260
Stedelijke ontwikkeling 48 227 097 55 461 162 103 688 259
Technische bijstand 8 037 850 8 037 850 16 075 700
Totaal 200 946 241 215 414 370 416 360 611