Kisbiet ewlenin tal-Politika Reġjonali 2014-2020

Il-politika ta’ koeżjoni – iffinanzjata mill-FEŻR, il-FSE u l-Fond ta’ Koeżjoni – hija l-akbar sors ta’ investimenti diretti tal-baġit tal-UE fil-perjodu 2014-2020. Dawn it-tliet fondi sejrin jippermettu investiment totali ta’ EUR 485 biljun, b’finanzjament tal-baġit tal-UE ta’ EUR 355 biljun.

Hawn taħt tista’ ssib preżentazzjoni tal-miri ta’ investiment magħżula u l-progress li sar s’issa fl-ilħuq ta’ dawn il-miri organizzati taħt it-tliet intestaturi ta’:

  • Ewropa Intelliġenti: ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-ekonomija diġitali, l-SMEs
  • Ewropa Sostenibbli: ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju, azzjoni ambjentali u klimatika, infrastrutturi tan-netwerk
  • Ewropa Inklużiva: is-suq tax-xogħol, l-inklużjoni soċjali u l-kapital uman

Il-filtru jippermettilek tara l-kontribuzzjoni speċifika skont il-pajjiż.


It-test ta’ hawn taħt huwa bbażat prinċipalment fuq il-valuri fil-mira fi tmiem l-2017 (sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor). Preżentazzjoni komprensiva dwar l-ambitu tal-finanzjament u l-ilħuq ta’ miri ta’ investiment hija ppreżentata fil-pjattaforma ta’ data miftuħa tal-FSIE. Hemmhekk tista’ ssib ċarts skont it-tema, il-pajjiż, il-programm u l-Fond.

Il-kwadri tal-indikaturi juru :

  • il-miri stabbiliti fil-programmi adottati u l-informazzjoni rrapurtata kull sena permezz tal-programmi dwar l-implimentazzjoni
  • il-previżjonijiet tal-indikaturi marbuta ma’ proġetti magħżula deċiżi u
  • il-valuri implimentati

 

Ewropa Intelliġenti

Riżorsi sinifikanti mill-FEŻR huma allokati għat-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni, biex jissaħħaħ l-aċċess għall-ekonomija diġitali u s-servizzi tal-IT u biex tingħata spinta lill-kompetittività tal-SMEs. Hawn taħt qiegħda tiġi ppreżentata għażla ta’ indikaturi ta’ investimenti ewlenin.

Ditti appoġġjati

Il-FEŻR jipprovdi appoġġ sinifikanti lid-ditti Ewropej. Aktar minn 1.1 miljun intrapriża (prinċipalment SMEs) huma mmirati għal appoġġ, u jirrappreżentaw madwar 4 % tad-ditti kollha tal-Ewropa fl-2016.

 

Impjiegi maħluqa fid-ditti

L-investimenti tal-FEŻR huma ppjanati li jiġġeneraw madwar 420 000 impjieg ġdid, li 58 % minnhom se jinħolqu fir-Renju Unit, fil-Ġermanja, fi Spanja, fi Franza u fil-Portugall. F’dawn il-pajjiżi, aktar minn 80 % tal-impjiegi l-ġodda huma mistennija li jiġu pprovduti fl-SMEs.

 

Ditti ġodda appoġġjati

Madwar 160 000 intrapriża ġdida se jirċievu l-appoġġ tal-FEŻR biex jiftħu u jkabbru n-negozju, li kważi 40 % huma fir-Renju Unit, u 30 % huma fi Franza.
Għall-kuntest, il-mira tirrappreżenta madwar 6 % tal-popolazzjoni totali tal-UE ta’ intrapriżi ġodda (intrapriżi li għandhom sa 5 snin) fl-2016.

 

Riċerkaturi b’faċilitajiet ta’ riċerka mtejba

L-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni huwa objettiv ċentrali tal-investimenti tal-FEŻR: 130 000 riċerkatur se jkollhom aċċess għal faċilitajiet ta’ infrastruttura tar-riċerka mtejba. Dan jirrappreżenta 3 % tar-riċerkaturi Ewropej kollha, u huwa ekwivalenti għall-popolazzjoni totali ta’ riċerkaturi fl-Iżvezja u l-Lussemburgu (2017).

 

Unitajiet domestiċi b’aċċess għall-broadband imtejjeb

14,5 miljun unità domestika addizzjonali se jkollhom aċċess għall-broadband ta’ mill-inqas 30 Mbps, li 68 % se jinstabu fi Spanja, fil-Greċja u fl-Italja. Fi Spanja, il-mira tirrappreżenta 25 % tal-unitajiet domestiċi kollha.
Fil-kuntest Ewropew, 33.2 miljun unità domestika Ewropea huma mingħajr aċċess għall-broadband ta’ mill-inqas 30 Mbps (2017).

 

Ewropa Sostenibbli

L-investimenti biex tiġi appoġġjata l-bidla għal ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi kollha, biex jiġi ppreservat u protett l-ambjent, biex tingħata spinta lill-effiċjenza fir-riżorsi u biex jiġi promoss l-adattament għat-tibdil fil-klima, il-prevenzjoni u l-immaniġġjar tar-riskju huma fil-qalba tal-investimenti tal-FEŻR u l-FK biex tissawwar Ewropa aktar ekoloġika. Hawn taħt qiegħda tiġi ppreżentata għażla ta’ indikaturi ta’ investimenti ewlenin.

Kapaċità ġdida ta’ enerġija rinnovabbli

Kapaċità addizzjonali ta’ produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli ta’ 6 700 MW hija appoġġjata taħt il-FEŻR u l-FK. Għall-kuntest, 6 700 MW jirrappreżenta madwar 40 % tal-kapaċità addizzjonali fis-sena ta’ enerġija rinnovabbli fl-UE.

 

Konsum tal-enerġija mnaqqas fil-bini pubbliku

Iffrankar ta’ enerġija ta’ 4 827 Gwh/sena huwa ppjanat f’binjiet pubbliċi appoġġjati. Għall-kuntest, l-iffrankar huwa ugwali għall-konsum ta’ madwar 900 000 unità domestika.

 

Persuni b’ilma tax-xorb aħjar

Permezz tal-investimenti tal-FEŻR u l-FK, 12.5 miljun persuna se jingħataw aċċess għal provvista ġdida jew imtejba. 80 % tal-benefiċjarji fil-mira jgħixu fir-Rumanija, fi Spanja, fil-Portugall, fl-Italja u fil-Greċja. Is-sehem ta’ ċittadini Rumeni li se jibbenefikaw jirrappreżenta 17 % tal-popolazzjoni nazzjonali.
Għall-kuntest, huwa stmat li 18.1 miljun ċittadin tal-UE ma għandhomx aċċess għall-provvista tal-ilma (2015).

 

Persuni bi trattament tal-ilma mormi mtejjeb

17-il miljun persuna oħra se jibbenefikaw minn trattament tal-ilma mormi ġdid jew imtejjeb. Kważi 50 % tal-benefiċjarji fil-mira se jinstabu fl-Italja, fi Spanja u fil-Polonja. Iċ-ċittadini Taljani li jibbenefikaw mir-riżorsi allokati tal-FEŻR u l-FK jirrappreżentaw 7 % tal-popolazzjoni totali.
Għall-kuntest, huwa stmat li 21.3 miljun ċittadin tal-UE mhumiex imqabbdin mat-trattament tal-ilma mormi (2015).

 

Bini jew titjib tal-binarji tal-ferrovija

Permezz tal-investimenti tal-FEŻR u l-FK, se jiġu pprovduti 6 900 km ta’ binarji ferrovjarji ġodda, mibnija mill-ġdid jew imtejba fl-Ewropa kollha, li 73 % tal-mira hija fil-Polonja, Spanja, ir-Rumanija u l-Ungerija. Il-FEŻR u l-FK għandhom l-intenzjoni li joħolqu, jibnu mill-ġdid jew itejbu 12 % tan-netwerk ferrovjarju Pollakk totali.
Il-mira għall-ferroviji TEN-T ta’ 4 500 km (f’12/2018) tirrappreżenta 69 % tal-mira ta’ binarji ferrovjarji mibnija mill-ġdid totali.

 

Bini jew titjib ta’ toroq

Il-FEŻR u l-FK se jappoġġjaw 13 100 km ta’ toroq ġodda, mibnija mill-ġdid jew imtejba fl-Unjoni Ewropea kollha, li 57 % minnhom se jinstabu fil-Polonja, ir-Rumanija u r-Repubblika Ċeka.
Fil-mira globali ta’ bini jew bini mill-ġdid, is-sezzjonijiet tat-TEN-T jiffurmaw sa 2 780 km (21 %).

 

Ewropa Inklużiva

Il-promozzjoni tal-impjiegi sostenibbli u ta’ kwalità, l-inklużjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar u d-diskriminazzjoni u l-investiment fl-edukazzjoni, it-taħriġ u t-taħriġ vokazzjonali għall-ħiliet jirrappreżentaw il-pilastri soċjali ewlenin tal-FSE u l-FEŻR matul l-2014-2020. Hawn taħt qiegħda tiġi ppreżentata għażla ta’ indikaturi ta’ investimenti ewlenin.

Parteċipanti fil-FSE/YEI, fl-edukazzjoni, it-taħriġ, li qed jirċievu appoġġ għall-impjieg u l-inklużjoni soċjali

 

Infrastruttura tal-indukrar tat-tfal jew l-edukazzjoni mtejba

6,9 miljun student se jkollhom aċċess għal infrastrutturi tal-edukazzjoni mtejba. L-Italja hija l-benefiċjarju bi 72 % tat-tfal tal-iskola u l-istudenti tagħha jibbenefikaw mir-rinnovazzjoni tal-infrastrutturi.
Fil-livell tal-UE, il-popolazzjoni ta’ studenti Ewropej li għandhom inqas minn 15-il sena hija ta’ 62,2 miljun student (2016).

 

Persuni li jibbenefikaw minn servizzi tas-saħħa mtejba

Permezz tal-investimenti tal-FEŻR, aktar minn 46,9 miljun persuna se jibbenefikaw minn servizzi tas-saħħa mtejba, li aktar minn 50 % huma ċittadini Spanjoli u Pollakki. Fil-Polonja, 38 % tal-popolazzjoni globali se jiġu moqdija mis-servizzi mtejba.

 

Persuni li jibbenefikaw minn strateġiji urbani integrati

45 miljun persuna se jgħixu f’żoni bi strateġiji integrati ta’ żvilupp urban, li 60 % minnhom se jinstabu fi Franza, fl-Ungerija u fil-Ġermanja. Fi Franza u fl-Ungerija, 21 % u 74 % rispettivament tal-popolazzjoni se jibbenefikaw minn dawn l-istrateġiji.