Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

 Għodod addizzjonali

 

Aħbarijiet

  Is-sena 2020 timmarka t-30 sena mill-bidu ta' Interreg, il-programm emblematiku tal-UE li għandu l-għan li jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni territorjali bejn ir-reġjuni tal-fruntiera. Fid-dawl ta' din is-sena ta' ċelebrazzjoni, il-Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi, Elisa Ferreira, ħarġet l-istqarrija li ġejja:

  “Interreg huwa programm ferm għal qalbi. Bħala strument uniku ta' kooperazzjoni, appoġġat mill-finanzjament ta' koeżjoni, Interreg jippermetti lir-reġjuni u lill-pajjiżi jaħdmu flimkien biex isolvu sfidi komuni. Il-proġetti ta' Interreg huma eżempji konkreti li l-fruntieri m'għandhomx għalfejn ikunu ta' xkiel, iżda jistgħu jkunu opportunità għat-tkabbir u għal kooperazzjoni b'suċċess. Matul dawn l-aħħar 30 sena, u bis-saħħa ta' diversi proġetti appoġġati mill-UE, Interreg ġab aktar minn 170 miljun Ewropew li jgħixu f'reġjuni tal-fruntiera eqreb flimkien, tejjeb il-ħajjiet tagħhom, u ħoloq opportunitajiet ġodda għall-kooperazzjoni.

  Iċ-ċelebrazzjoni ta' 30 sena ta' Interreg qed isseħħ fi żmien kruċjali tal-istorja tal-UE. Hekk kif qed niffaċċjaw sfidi globali u lokali serji, jenħtieġ li nerġgħu niksbu l-fiduċja taċ-ċittadini u niżguraw li nipprovdu riżultati. Interreg issa ilu jaġixxi għal 30 sena biex ma jħalli lil ħadd l-art u biex jibni l-Ewropa biċċa biċċa. L-intenzjoni hija li titkompla din il-missjoni iżda wkoll li tintuża din l-okkażjoni ta' ċelebrazzjoni biex issir riflessjoni ġdida, u biex jingħata nifs ġdid għal dak li aħna nqisu bħala valur fundamentali fl-Unjoni Ewropea: l-ispirtu ta' kooperazzjoni, xprunat mit-twemmin qawwi li aħna aktar b'saħħitna flimkien.”

  Sfond

  Imnedija fl-1990, il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (European Territorial Cooperation, ETC), magħrufa aħjar bħala Interreg, hija programm emblematiku tal-Politika ta' Koeżjoni li jipprovdi qafas għall-implimentazzjoni ta' azzjonijiet konġunti u skambji ta' politika bejn atturi nazzjonali, reġjonali u lokali minn Stati Membri differenti. L-għan globali tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (ETC) huwa li tippromwovi żvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali armonjuż għall-Unjoni kollha kemm hi. Interreg huwa mibni madwar tliet oqsma ta' kooperazzjoni: transfruntiera (Interreg A), transnazzjonali (Interreg B) u interreġjonali (Interreg C).

  Kien hemm ħames perjodi ta' programmazzjoni tal-Interreg wara xulxin: INTERREG I (1990-1993) - INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020).

  Il-programmi ta' kooperazzjoni Interreg ikopri l-kontinent Ewropew kollu b'baġit totali ta' aktar minn EUR 12 biljun, inkluża l-kontribuzzjoni tal-UE u tal-Istati Membri, matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2014–2020.

  Il-kampanja Interreg ta' 30 sena se tintroduċi matul l-2020 taħt it-temi: ġirien, ekoloġija u żgħażagħ. Il-kampanja se tqis il-kisbiet tal-passat u tħares 'il quddiem lejn dak li jista' jsir aktar u aħjar fil-futur.

  Għal aktar informazzjoni

  Il-komunità tal-ENI CBC tinkludi mijiet ta’ eluf ta' nies li jaħdmu madwar il-fruntieri esterni tal-UE, kemm Ewropej kif ukoll dawk mhux Ewropej, li jaġixxu flimkien biex jagħtu spinta lill-attivitajiet, jistimulaw it-tkabbir ekonomiku u jittrasferixxu l-għarfien.

  Mid-DĠ NEAR sad-DĠ REGIO, il-pjan huwa li nkomplu nsaħħu l-kooperazzjoni fuq il-fruntieri esterni tal-UE, żviluppata taħt il-Politika tal-Viċinat u l-Politika ta’ Koeżjoni. Fil-prattika, għadu dwar il-bini ta’ fiduċja u konnessjonijiet bejn in-nies li jgħixu fuq il-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea u t-titjib tal-ħajja ta’ kuljum tan-nies li jgħixu fuq iż-żewġ naħat tal-fruntieri permezz tal-kooperazzjoni. Huwa wkoll dwar il-bini ta’ toroq li jgħaqqdu s-swieq u jtejbu t-turiżmu, ir-riċiklaġġ tal-iskart f’fertilizzanti, u l-preservazzjoni tal-ispeċi mhedda biex jitreġġa’ lura t-tnaqqis tal-bijodiversità.

  Mill-1 ta’ Jannar 2020, il-programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali tal-Istrument Ewropew tal-Viċinat (SEV) qed jingħaqdu mad-DĠ REGIO bħala parti mill-familja ta’ Interreg, sabiex tiżdied il-koordinazzjoni u jinfetħu s-sinerġiji ma’ strumenti oħra ta’ kooperazzjoni territorjali.

  Il-programmi jkopru 31 pajjiż differenti, b’varjetà wiesgħa ta’ lingwi, kulturi u stili ta’ ħajja. Madankollu, kollha qed jaħdmu għall-benefiċċju tal-komunitajiet lokali fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera tal-UE u jindirizzaw ostakli komuni biex isibu soluzzjonijiet konġunti. Fi żminijiet ta’ sfida, dawn il-programmi huma prova ħajja ta’ dak li verament tfisser il-kooperazzjoni: ibqa’ kkollega, aqsam u skambja bejn il-fruntieri.

  Il-qsim tal-fruntieri

  Qatt qabel ma kien hemm sfidi daqshekk globali: it-tniġġis, il-bidla fil-klima u t-tensjonijiet soċjali, fost oħrajn. Jekk żona tal-fruntiera tkun affettwata f’pajjiż ġar, l-Ewropa tintmess ukoll, u viċi versa. Ir-rispons għall-kriżijiet ma jistax jimmatura b’mod iżolat: il-problemi globali ma jitolbu l-ebda viża biex jaqsmu l-fruntieri.

  Il-programmi ta’ Kooperazzjoni Transkonfinali (CBC) madwar il-fruntieri esterni tal-UE jagħtu l-opportunità lill-eluf ta’ organizzazzjonijiet li jaġixxu flimkien, jiskambjaw l-għarfien u l-kompetenza fl-attivitajiet ta’ kuljum tagħhom, u jġibu riżultati tanġibbli għar-reġjuni tagħhom. Il-15-il programm tal-ENI CBC jestendu mill-Finlandja u r-Russja fit-tramuntana, lejn pajjiżi bħall-Ungerija u l-Ukrajna fil-lvant, u l-Italja, l-Afrika ta’ Fuq u l-Lvant Nofsani fin-nofsinhar. Huma jkopru eluf ta’ kilometri ta’ art u fruntieri tal-baħar, bi vjaġġ wieħed tal-baħar u tliet baċini tal-baħar, għal investiment ġenerali ta’ EUR 1 biljun matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020. Sal-lum, aktar minn 4,200 applikazzjoni ġew sottomessi u kważi 600 proġett ingħataw fondi. Fil-qasam, hemm aktar minn 2,000 benefiċjarju, NGO, università, muniċipalità u kumpanija privata: dinja żgħira attiva, kemm pubblika kif ukoll privata, li tibni l-fiduċja fost il-komunitajiet.

  L-adozzjoni ta’ regoli komuni

  “Ħafna snin ilu, meta bdejna, kien hemm aktar proġetti simili: in-nies f’territorju wieħed kellhom it-tendenza li jagħmlu l-istess ħaġa bħan-nies fuq in-naħa l-oħra,” jgħid Mathieu Bousquet, Kap tat-Taqsima C1 – il-Ġeorġja, il-Moldova, il-Viċinat Transkonfinali fid-DĠ NEAR. “Imma issa l-benefiċjarji qed jaħdmu aktar u aktar flimkien, għal għan wieħed komuni.”

  Il-kooperazzjoni tul il-fruntieri esterni tal-UE bdiet tieħu l-forma lura fl-2006. Ħafna sfidi ġew iffaċċjati matul l-ewwel perjodu ta’ programmazzjoni (2007-2013) meta l-istrument ġie estiż biex ikopri l-Viċinat kollu u, għall-ewwel darba, ġie applikat sett ta’ regoli komuni.

  “Kulħadd kellu jitbiegħed minn dak li kien jaf, il-proċeduri ta’ finanzjament speċifiċi li kienu familjari magħhom: Stati Membri mir-regolamenti tal-Politika ta’ Koeżjoni, u pajjiżi msieħba mill-modalità ta’ għajnuna għall-iżvilupp u assistenza teknika,“jispjega Carlos Bolaños, kap tat-tim f’TESIM, appoġġ tekniku għall-implimentazzjoni u l-ġestjoni tal-programmi tal-ENI CBC. “Illum, nistgħu ngħidu li għandna fis-seħħ sħubija reali u ġenwina, b’ġestjoni konġunta tal-programmi. U dan is-“sentiment ta’ sjieda” huwa b’xi mod uniku fil-qasam tal-kooperazzjoni, assi reali tal-inizjattiva tal-ENI CBC.”

  Waqt li għaddejjin mill-kriżijiet finanzjarji Ewropej u t-taqlib reġjonali, il-programmi tal-ENI CBC għadhom sodi. L-ewwel ċiklu ta’ programmazzjoni ġie implimentat f’perijodu ta’ kriżi kbira ekonomika għall-Ewropa u l-ġirien tagħha, filwaqt li l-kunflitti kienu qed ikollhom effett negattiv fis-Sirja u r-relazzjonijiet kienu diffiċli fil-Krimea. Madankollu, l-impenn tal-partijiet interessati kien qawwi u l-kooperazzjoni rnexxielha mhux biss tibqa’ ħajja iżda wkoll tiġi estiża għat-tieni perjodu, mill-2014 sal-2020. Illum, it-tielet fażi hija imminenti, u l-ħidma diġà bdiet għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2020-2027. Għalkemm ir-regoli l-ġodda se jkunu implimentati, il-komunità hija lesta tissaħħaħ għal darba oħra.

  “Meta bdejna, ma stajniex nimmaġinaw li s-sħubija se tkun daqshekk ugwali u li benefiċjarju minn pajjiż imsieħeb seta’ jmexxi proġett,” ikompli Bolaños “Dan ma kienx minħabba li ma kellhomx il-kapaċità, imma sempliċement għaliex ir-regolamenti Ewropej għall-immaniġġjar ta’ fondi pubbliċi huma pjuttost kumplessi u jeħtieġ tiffamiljarizza ruħek magħhom. Illum, għamilna progress sinifikanti f’dan il-qasam.” 

  Fil-fatt, il-Federazzjoni Russa mhijiex biss il-pajjiż bl-ogħla għadd ta’ benefiċjarji (390 sa issa), iżda 30 % tal-proġetti bħalissa huma mmexxija minn organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet tal-pajjiżi msieħba.

  Modi ġodda biex nikkooperaw

  Allura, kemm huma kbar dawn il-proġetti? Id-dimensjoni finanzjarja tagħhom tvarja minn EUR 50,000 għal EUR 3 miljun. Ħafna drabi huma inizjattivi pilota, li jiftħu t-triq għal mudell ta’ kooperazzjoni ġdid f’setturi multipli, mill-protezzjoni ambjentali sat-trasferiment tat-teknoloġija favur l-SMEs, mir-riġenerazzjoni tal-wirt kulturali, sal-iżvilupp tal-infrastruttura għal swieq miftuħa u biex irawmu t-turiżmu sostenibbli.

  “Aħna nilqgħu bi pjaċir il-wasla tal-programmi tal-ENI CBC fi ħdan id-DĠ REGIO mill-bidu tas-sena d-dieħla. Aħna ħerqanin li naħdmu mal-pajjiżi tal-Viċinat biex inżommu sjieda qawwija waqt li nippreparaw il-ġenerazzjoni l-ġdida ta’ programmi. Irridu nikkapitalizzaw fuq is-simplifikazzjonijiet proposti għal wara l-2020 u niżviluppaw rabtiet aktar b’saħħithom bejn il-programmi tal-familja ta’ Interreg,” jgħid Jean-Pierre Halkin, Kap tal-Unità għall-Makroreġjuni, Kooperazzjoni Transnazzjonali/Interreġjonali, IPA u t-Tkabbir f’DĠ REGIO. “Fl-istess ħin, fl-2020, ser ikollna l-opportunità wkoll li niċċelebraw it-30 anniversarju ta’ Interreg, bħala familja magħquda mill-ġdid. L-2020 definittivament se tkun is-Sena tal-Kooperazzjoni.”

  L-għarfien u l-għodod diġà ġew żviluppati mill-ġenerazzjoni preċedenti tal-programmi tal-Istrument Ewropew ta’ Viċinat u Sħubija (ENPI). Il-programmi attwali tal-ENI CBC qed ikomplu bl-isforzi preċedenti u jagħtu kontribut sod għall-konsolidazzjoni ulterjuri tal-ġid tar-relazzjonijiet umani, it-tkissir tal-isterjotipi u t-tneħħija tal-preġudizzji storiċi – għax il-ġirien huma importanti! Għax il-kooperazzjoni hija importanti!

  Panorama 71: Portugal’s agenda prioritises growth and sustainability

  Biex isir użu sħiħ tal-potenzjal ekonomiku tar-reġjuni tal-fruntiera tal-UE fejn jgħixu 150 miljun ċittadin, il-Kummissjoni llum qed tniedi il-“Punt Fokali tal-Fruntieri”. Huwa jipprovdi appoġġ imfassal apposta għar-reġjuni biex jgħinhom jegħlbu l-ostakli għall-impjiegi u l-investimenti.

  In-negozji, il-ħaddiema u l-istudenti li jinnavigaw bejn is-sistemi amministrattivi u legali differenti għadhom qed isibu li dan huwa proċess kumpless u għoli. F'konformità mal-appell li sar mill-President Juncker fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni tal-2017 biex tkun żgurata l-ekwità fis-suq uniku tagħna, il-Punt Fokali tal-Fruntieri se jgħin reġjuni tal-fruntiera jikkooperaw aħjar b'sett ta' azzjonijiet konkreti.

  Dan se jikkontribwixxi biex (1) jittejeb l-aċċess għall-impjiegi, (2) għal servizzi bħall-kura tas-saħħa u għas-sistemi tat-trasport pubbliku u (3) ikun iffaċilitat in-negozju transfruntier.

  Din il-proposta hija parti minn strateġija usa' ta' Komunikazzjoni dwar l-għoti ta' spinta lit-tkabbir u lill-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntiera tal-UE (“Boosting growth and cohesion in EU border regions”), b'sett ta' azzjonijiet ġodda u lista ta' inizjattivi li għaddejjin bħalissa, biex jgħinu lir-reġjuni tal-fruntiera tal-UE jikbru aktar malajr u dejjem eqreb.

  Il-Kummissarju għall-Politika Reġjonali, Corina Crețu, qalet: «“Aktar minn kwart tar-rikkezza tal-UE huwa prodott fir-reġjuni transfruntiera tagħha iżda l-potenzjal ekonomiku sħiħ tagħhom għadu mhux sfruttat . Qed inħarsu lejn minjiera ta' opportunitajiet tad-deheb, li qiegħda sempliċiment tistenna li tkun esplorata. Il-Kummissjoni se tipprovdi appoġġ imfassal apposta għal dawn ir-reġjuni, għall-benefiċċju dirett tal-abitanti tagħhom.”

  Il-Punt Fokali tal-Fruntieri se jikkonsisti f'esperti tal-Kummissjoni dwar kwistjonijiet transfruntiera, li se joffru pariri lill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, permezz tal-ġbir u l-kondiviżjoni ta' prattiki tajbin permezz tal-ħolqien ta' netwerk ġdida online mal-UE kollha.

  Aċċess aħjar għall-impjiegi

  Żewġ miljun ħaddiem u student diġà jaqsmu l-fruntieri ta' kuljum jew kull ġimgħa. Sabiex jgħin lin-nies isibu impjieg transfruntier, il-Punt Fokali tal-Fruntieri se jappoġġa r-reġjuni li jixtiequ japprofondixxu l-kooperazzjoni tagħhom. Huma jistgħu jirċievu pariri dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki, programmi konġunti ta' studju jew servizzi ta' kkowċjar għall-intraprendituri.

  Il-Punt Fokali tal-Fruntiera se jiċċentralizza l-informazzjoni dwar prattiki tajba fil-qasam tas-servizzi għall-impjiegi transfruntiera, bħalma huma n-netwerk konġunt imwaqqaf mill-Galizja fi Spanja u mir-reġjun tat-Tramuntana tal-Portugall u appoġġat mill-portal dwar il-mobilità okkupazzjonali EURES.

  F'dan ir-rigward, il-Punt Fokali tal-Fruntiera jista' jikkontribwixxi għat-twaqqif tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol futura mħabbra mill-President Juncker fid-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni 2017, sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tas-suq tax-xogħol fil-livelli kollha u jkunu ġestiti aħjar is-sitwazzjonijiet tansfruntieri.

  Aċċess aħjar għas-servizzi pubbliċi

  Biex jagħmel ir-reġjuni mal-fruntieri aktar attraenti u aktar inklużivi fir-rigward tas-servizzi pubbliċi, il-Punt Fokali tal-Fruntieri se:

  • Jara fejn huma l-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa transfruntieri eżistenti, bħalma huma ż-żoni tal-kura tas-saħħa transfruntieri fiż-żoni tal-fruntiera bejn Franza u l-Belġju.
  • Jistudja konnessjonijiet ferrovjarji neqsin tul il-fruntieri interni, għal servizzi tat-trasport pubbliku trasnfruntier aktar effiċjenti.

  Negozju transfruntier

  Il-Punt Fokali tal-Fruntieri se jistimula djalogu dwar kwistjonijiet transfruntiera permezz tan-netwerk online.

  Meta mitluba jagħmlu dan, esperti tal-Punt Fokali tal-Fruntieri se jipprovdu appoġġ biex ikun hemm aktar allinjament ta' regoli għat-twaqqif ta' negozji, ikunu kondiviżi prattiki tajba minn reġjuni tal-fruntieri oħra u jkun promoss aktar l-użu ta' proċeduri online.

  Flimkien mal-ħolqien tal-Punt Fokali tal-Fruntieri, il-Kummissjoni se tagħżel sa 20 proġett li juru soluzzjonijiet innovattivi li jindirizzaw l-ostakli transfruntiera. Qabel tmiem l-2017 se titnieda sejħa għall-proġetti.

  Il-passi li jmiss

  Il-Punt Fokali tal-Fruntieri se jkun operazzjonali minn Jannar 2018.

  Fir-riflessjoni kontinwa dwar il-futur tal-finanzi tal-UE, prattiki tajba miġbura permezz tal-Punt Fokali tal-Fruntieri se jikkontribwixxu għad-diskussjoni dwar il-ġenerazzjoni li jmiss ta' programmi ta' kooperazzjoni transfruntiera (“interreg”), biex ikunu indirizzati aħjar l-ostakli legali u amministrattivi u jgħinu biex jiġu żviluppati servizzi pubbliċi transfruntiera effiċjenti.

  Aktar informazzjoni

Aktar aħbarijiet

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 22-23 2019

Interreg Annual Meeting June 18-19 2018

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people