Gwida għall-Istati Membri dwar Verifiki ta' ġestjoni

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/09/2015

L-għan ta’ dan id-dokument huwa li jipprovdi gwida dwar ċerti aspetti prattiċi tal-applikazzjoni tal-Artikolu 125(4)(a) u (5) tas-CPR kif ukoll l-Artikolu 23 tal-ETC. Huwa intenzjonat li jservi bħala dokument ta’ referenza għall-Istati Membri għall-implimentazzjoni ta’ dawn l-artikoli. Din il-gwida hija applikabbli għall-FSIE, minbarra l-FAEŻR. Huwa rrakkomandat li l-Istati Membri jsegwu din il-gwida billi jikkunsidraw l-istrutturi organizzattivi u l-arranġamenti ta’ kontroll tagħhom stess. Il-gwida tipprovdi numru ta' prattiki tajba li jistgħu jiġu implimentati minn AĠ u korpi kif indikat fl-Artikolu 23(4) tal-ETC waqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet ta’ kull MCS. L-awditi tal-Kummissjoni li twettqu matul il-perjodi ta’ programmar 2000-2006 u 2007-2013 taw prova tal-benefiċċji potenzjali ta’ dokument bħal dan.

Il-gwida tkopri r-rekwiżiti regolatorji, il-prinċipji u l-għan ġenerali tal-verifiki, il-korpi responsabbli għat-twettiq tagħhom, il-waqt opportun meta għandhom jitwettqu, il-kamp ta' applikazzjoni u l-intensità tal-verifiki, l-organizzazzjoni ta’ verifiki fuq il-post, ir-rekwiżit biex ix-xogħol jiġi dokumentat u l-esternalizzazzjoni. Eżempji aktar dettaljati ta’ prattiki tajba huma mogħtija fir-rigward ta’ diversi setturi speċifiċi, pereż. l-akkwist pubbliku u l-iskemi ta’ għajnuna, li xi drabi kienu problematiċi fl-Istati Membri. Tinkludi wkoll informazzjoni dwar verifiki ta' ġestjoni fl- oqsma ta’ strumenti finanzjarji, proġetti li jiġġeneraw dħul u l-ETC. Kwistjonijiet rigward it-tul ta’ żmien tal-operazzjonijiet, l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni u l-ambjent ġew koperti wkoll.

Minħabba l-bosta varjazzjonijiet bejn l-Istati Membri fejn jidħlu strutturi organizzattivi, f’dan id-dokument mhux possibbli li tiġi koperta kull sitwazzjoni. Il-verifiki ta' ġestjoni huma r-responsabbiltà tal-AĠ meta dawn jitwettqu taħt l-Artikolu 125(4)(a) tas-CPR u taħt l-Artikolu 23(3) tal-ETC. L-AĠ għandha l-possibbiltà li tiddelega l-kompiti lil KI. Għalhekk, meta fin-nota ssir referenza għall-AĠ, din tista’ tapplika għal KI meta xi xogħol jew ix-xogħol kollu tal-verifiki ta' ġestjoni jkun ġie ddelegat mill-AĠ. Fil-każijiet l-oħra, għall-programmi tal-ETC, ir-responsabbiltà għal verifiki ta' ġestjoni hija tal-Istati Membri, pajjiżi terzi jew territorji li jinnominaw il-korp jew il-persuna skont l-Artikolu 23(3) u 23(4) tal-ETC.

Bis-saħħa ta’ tnaqqis tal-piż amministrattiv għall-benefiċjarji tal-FSIE, huwa meħtieġ li jiġi enfasizzat li skambju ta’ informazzjoni bejn il-benefiċjarji u l-AĠ, l-AĊ, l-AA u l-KI jista' jitwettaq permezz ta’ sistemi ta' skambju tad-dejta elettronika. Ir-regoli fil-pakkett leġiżlattiv 2014-2020 marbutin mal-inizjattiva tal-koeżjoni elettronika huma fformulati b’mod li jippermettu lill-Istati Membri u r-reġjuni biex isibu soluzzjonijiet skont l-istruttura organizzattiva u istituzzjonali tagħhom u l-ħtiġijiet partikolari filwaqt li jiddefinixxu rekwiżiti minimi uniformi.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications