Is-sistema ta’ kontroll g all-Politika ta’ Koezjoni - Kif tiff unzjona fi l-perijodu tal-bagit 2007-13

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/10/2009

Il-Programmi tal-Politika ta' Koezjoni kofi nanzjati mill-bagit tal-UE jgŸinu sabiex jigu trasformati ekonomiji regjonali u nazzjonali permezz ta' investiment fl -infrastruttura, l-izvilupp tan-negozju, taŸrig, innovazzjoni u l-ambjent; dawn jirrendu tkabbir sostenibbli fuq medda ta' zmien u b'mod sinifi kanti jikkontribwixxu lejn it-tkattir tal-impjiegi.

WieŸed mill-fatturi ewlenin gŸas-success tal-politika hija s-sistema ta' rendiment dicentralizzata. Il-programmi huma gestiti fi l-livell regjonali u lokali u gŸalhekk il-progetti magŸzula jikkorrispondu mal-prijoritajiet f'dawk il-livelli. Izda dan huwa assocjat ma' riskju ta' kontroll akbar minŸabba li jzid in-numru ta' korpi involuti u jtawwal il-katina ta' kontroll.

Sabiex jigi zgurat li l-fl us tal-persuni taxxabbli fl -Unjoni Ewropea jigu uzati b'mod korrett, huwa meŸtieg li jkun hemm taŸrig tajjeb u gwida sabiex jigi zgurat li dawk kollha involuti jifhmu sewwa r-regoli li japplikaw, u huwa meŸtieg li jkun hemm kontrolli eff ettivi sabiex jigu nnottati u korretti l-izbalji u sabiex il-frodi attentata tigi skoraggita.

Publications