URBACT

Interreg

 Għodod addizzjonali

 

Programme description

Ħarsa Ġenerali lejn URBACT III

URBACT III huwa programm ta’ Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (2014-2020) iffinanzjat b’mod konġunt mill-Unjoni Ewropea (permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, kważi 75 miljun euro).

URBACT III ser jaġixxi bħala programm Ewropew ta’ skambju u tagħlim li jippromwovi l-iżvilupp urban sostenibbli. Huwa ser jagħti ċ-ċans lill-bliet Ewropej jaħdmu flimkien sabiex jiżviluppaw soluzzjonijiet għall-isfidi urbani u jaqsmu l-prattiki tajbin, il-lezzjonijiet u s-soluzzjonijiet mal-partijiet interessati kollha involuti fil-politika urbana madwar l-Ewropa kollha. Il-programm ser ikopri t-28 Stat Membru kollha tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll iż-żewġ pajjiżi msieħba tan-Norveġja u l-Isvizzera.

URBACT III ser jiffaċilita l-kondiviżjoni tal-għarfien u ta’ prattika tajba bejn il-bliet u livelli oħrajn tal-gvern bil-għan li jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli integrat u jtejjeb l-effettività tal-politika reġjonali u tal-politika ta’ koeżjoni. Fit-twettiq ta’ dan, URBACT III ser jikkontribwixxi għall-miri ta’ Ewropa 2020 billi jipprovdi mekkaniżmu għall-partijiet interessati involuti fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni tal-politika urbana sabiex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-għarfien u l-ħiliet tagħhom. L-għarfien u l-ħiliet ġodda miksuba mill-parteċipazzjoni fil-programm URBACT III ser jikkontribwixxu għal bliet Ewropej aktar b’saħħithom u vibranti u jgħinu fl-indirizzar ta’ firxa ta’ kwistjonijiet urbani emerġenti marbuta mat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv (it-tliet prijoritajiet ta’ Ewropa 2020).

L-Istrateġija Proposta, l-Għanijiet u l-Interventi Ewlenin għal URBACT III

Sabiex iwieġbu għall-għadd numeruż ta’ sfidi li qegħdin jiffaċċjaw iż-żoni urbani, jeħtieġ li l-amministrazzjonijiet tal-bliet ikomplu jtejbu u jibnu l-għarfien u l-ħiliet kontinwament sabiex b’hekk ikunu jistgħu jiżviluppaw u jimplimentaw politika integrata sostenibbli. Din il-kapaċità mtejba ser tħalli impatti pożittivi għall-implimentazzjoni tal-Programmi Operattivi fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 meta tissaħħaħ id-dimensjoni urbana tal-politika ta’ koeżjoni. URBACT III ser jippermetti l-iskambju u t-tagħlim bejn l-uffiċjali eletti, uffiċjali u partijiet interessati oħrajn tal-belt; jikkontribwixxi għall-ippjanar u l-implimentazzjoni mtejba tal-approċċi urbani integrati fil-bliet Ewropej.

Il-programm URBACT III ser jiġi organizzat madwar erba’ għanijiet ewlenin:

1. Il-Kapaċità għat-Twassil tal-Politika: Sabiex tittejjeb il-kapaċità tal-bliet li jiġġestixxu l-politiki u l-prattiki urbani sostenibbli b’mod integrat u parteċipattiv.

2. It-Tfassil tal-Politika: Sabiex jittejjeb it-tfassil ta’ strateġiji u pjanijiet ta’ azzjoni sostenibbli fil-bliet.

3. L-Implimentazzjoni tal-Politika: Sabiex tittejjeb l-implimentazzjoni ta’ strateġiji urbani u pjanijiet ta’ azzjoni integrati u sostenibbli fil-bliet

4. Il-Bini u l-Kondiviżjoni tal-Għarfien: Sabiex jiġi żgurat li l-prattikanti u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livelli kollha jkollhom aktar aċċess għall-għarfien u jaqsmu l-għarfien dwar l-aspetti kollha tal-iżvilupp urban sostenibbli bil-għan li jtejbu l-politiki tal-iżvilupp urban.

Bil-għan li jilħaq dawn l-għanijiet, URBACT III ser jiżviluppa tliet tipi ta’ interventi: l-iskambju transnazzjonali, il-bini tal-kapaċità u l-kapitalizzazzjoni u d-disseminazzjoni. Kull wieħed minn dawn l-interventi ser jibni fuq il-punti ta’ saħħa żviluppati f’URBACT II.

Jiffoka fuq Għanijiet Tematiċi 

Għalkemm it-tip u n-natura tal-kwistjonijiet urbani jvarjaw minn belt għal oħra, URBACT III ser jiffoka b’mod partikolari fuq għadd ta’ temi komuni li jiffaċċjaw il-bliet Ewropej.

 • Għan Tematiku 1: It-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni
 • Għan Tematiku 4: Is-sostenn għat-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livelli baxxi ta’ karbonju fis-setturi kollha
 • Għan Tematiku 6: Il-ħarsien tal-ambjent u l-promozzjoni tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi
 • Għan Tematiku 8: Il-promozzjoni tal-impjiegi u s-sostenn għall-mobbiltà tax-xogħol
 • Għan Tematiku 9: Il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar

Din il-konċentrazzjoni ser tinkiseb permezz tal-immirar tas-sejħiet għall-proposti għall-attivitajiet ta’ URBACT III fuq dawn l-għanijiet tematiċi. 

L-impatti mistennija

 • Il-prattikanti urbani fil-bliet żiedu l-għarfien u l-kapaċità fir-rigward tal-approċċi integrati għall-iżvilupp urban sostenibbli
 • Il-bliet fasslu strateġiji u pjanijiet ta’ azzjoni integrati għall-iżvilupp urban sostenibbli
 • Il-bliet tejbu l-prestazzjoni tagħhom fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-pjanijiet integrati għall-iżvilupp urban sostenibbli
 • Il-prattikanti u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livelli kollha għandhom aċċess akbar għall-għarfien tematiku ta’ URBACT dwar l-iżvilupp urban sostenibbli u jagħmlu użu minnu

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003