Emisiju samazināšana Baltijas jūrā

ERAF finansēta projekta ietvaros ir sniegts atbalsts kuģu radītā gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumiem Baltijas jūrā, vienlaikus uzlabojot šā reģiona jūrniecības nozares konkurētspēju.

 Citi rīki

 
EUSBSR 4th Annual Forum, 11-12 November 2013, Vilnius ©Vladimiras Ivanovas / Inga Juodyte EUSBSR 4th Annual Forum, 11-12 November 2013, Vilnius ©Vladimiras Ivanovas / Inga Juodyte

" Bijām gandarīti par lielo atbalstu, ko BSR InnoShip projekts guva Baltijas jūras reģionā. Projekta sekmes veicināja pārvaldes iestāžu, akadēmisko aprindu, nozares un NVO pārstāvju ieguldījums. Redzam, ka izveidotās partnerības sniedz paliekošus ieguvumus, un palielinās atbalsts zema emisiju līmeņa inovācijām kā rentablam jūras transporta problēmu risinājumam. "

Tapani Stipa, projekta vadītājs

Baltijas jūra ir viens no aktīvākajiem kuģošanas maršrutiem pasaulē, un tajā ir novērota CO2 emisiju apjoma palielināšanās, kas rada ar cilvēku veselību un vidi saistītas bažas. Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO) vēlas panākt šo kuģu radīto sēra oksīda emisiju apjoma samazināšanos. Tā rezultātā kuģniecības nozarei šajā reģionā ir steidzami nepieciešama zema emisiju līmeņa infrastruktūra un tehnoloģija.

Projekts BSR InnoShip tika izstrādāts, lai lēmumu pieņēmējiem, iestādēm un svarīgām jūrniecības jautājumos ieinteresētām personām nodrošinātu vajadzīgās zināšanas un paraugprakses CO2 emisiju radītas ietekmes ierobežošanai Baltijas jūrā. Baltijas jūras reģiona valstis un Krieviju pārstāvēja 21 partneris un 24 asociētie partneri, un tie visi kopā arī uzlaboja informētības līmeni par šo emisiju apjoma samazināšanas ekonomisko ietekmi.

Paraugprakses rokasgrāmata

Būtisks BSR InnoShip ietvaros paveiktā darba rezultāts ir tā dēvētā Paraugprakses rokasgrāmata, kuru izstrādāja partnerorganizācijas. Rokasgrāmata ir paredzēta izmantošanai jūrniecības nozarē, un tā ietver ar vidi un ekonomiku saistītus atbalsta rīkus, kas nozares pārstāvjiem palīdz pielāgoties jaunajiem noteikumiem par Baltijas jūras kuģniecības radītā piesārņojuma samazināšanu.

Komanda arī izveidoja interaktīvu platformu, lai veicinātu ātru publiskā un privātā sektora informācijas apmaiņu. Šajā platformā ir publicēti dažādi ieinteresēto personu veikti apsekojumi, Eiropas transporta tīkla (TEN-T) ieguldījumu pētījumi un citi raksti, lai tos varētu izmantot jūrniecības nozares pārstāvji un politikas veidotāji.

Turklāt 2013. gadā tika sākta Baltijas jūras “Tīras kuģošanas balvas” (Baltic Sea Clean Maritime Award) pasniegšana, lai atbalstītu inovatīvas un videi draudzīgas idejas, projektus un risinājumus Baltijas jūrā. Balvas pasniegšana bija arī lieliska platforma paraugprakses piemēru izcelšanai un noderīga zināšanu apmaiņas iespēja.

Projekta laikā tika veikta arī tīras kuģošanas ekonomiskā analīze un ietekmes uz vidi novērtējums. Tika izstrādātas arī emisiju koncentrācijas kartes, palīdzot politikas veidotājiem lēmumu pieņemšanas procesā.

Paraugprakses apmaiņa

BSR InnoShip konstatējumi tika popularizēti dažādos pasākumos un darbsemināros visā ES. Rezultāti tika izplatīti arī ar Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) un citu kanālu, tostarp Eiropas Kosmosa aģentūras, Eiropas Jūras drošības aģentūras, kā arī dažādu Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātu, starpniecību.


Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

Kopējie ieguldījumi projektā “Baltijas jūras reģiona sadarbība, lai samazinātu kuģu un ostas emisijas ar konkurētspēju, kas balstās uz zināšanām un inovācijām” ir 3 621 450 EUR, no kuras ES Eiropas Reģionālās attīstības fonds iegulda 3 110 134 EUR, piešķirot šos līdzekļus no Baltijas jūras reģiona programmas 2007.–2013. gada plānošanas periodam.


Uzmetuma datums

01/02/2016