Savienojumi ar Rīgas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu

Rīgā tūkstošiem cilvēku šobrīd tiek nodrošināti savienojumi ar pilsētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīkliem, pateicoties milzīga apjoma shēmai, kuras mērķis ir atjaunot infrastruktūru un sniegt labākus pakalpojumus.

 Citi rīki

 

Šis projekts ir ilgtermiņa ieguldījumu programmas (kas tiek īstenota no 1995. līdz 2025. gadam) ceturtais posms, kas ir vērsts uz dzeramā ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanas sistēmu uzlabošanu visā Rīgā. Ceturtā posma mērķis ir izveidot Baltezera rajonā jaunu dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu, vienlaikus paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Mārupē, Katlakalnā un Bolderājā.

Iepriekšējie posmi tika īstenoti, lai uzlabotu dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, rekonstruētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, kas tika uzskatīti par kritiskā stāvoklī esošiem, un paplašinātu ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklus konkrētos Rīgas rajonos. Kopumā no programmas tiešu labumu gūst apmēram 700 000 cilvēku, kuriem tiek nodrošināti savienojumi ar efektīvām centralizētām ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmām.

Apgādes paplašināšana

Ceturtā posma ietvaros papildu 4 200 cilvēku tiek nodrošināti savienojumi ar ūdensapgādes tīklu, bet 6 000 cilvēku – savienojumi ar notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem. Kad darbs būs pabeigts, to vietējo iedzīvotāju daļa, kuriem ir savienojumi ar ūdensapgādes tīklu, pieaugs no 96,7 % līdz 98,2 %, savukārt to iedzīvotāju daļa, kuriem ir savienojumi ar kanalizācijas sistēmu, pieaugs no 95,6 % līdz 97,9 %.

Projekta galvenā sociāli ekonomiskā priekšrocība ir labākas kvalitātes dzeramā ūdens nodrošināšana, un tā aptuvenā vērtība ir EUR 77 464 353.

Mārupē projekta ietvaros tiek izbūvēti ūdensvadi 23,5 km garumā, notekūdeņu savākšanas cauruļvadi 30,3 km garumā un notekūdeņu spiediena cauruļvadi 1,9 km garumā.  Ir paredzēts arī uzbūvēt trīs notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas.

Katlakalnā veiktā darba mērķis ir izbūvēt ūdensvadus 9,2 km garumā, notekūdeņu savākšanas cauruļvadus 11,8 km garumā un notekūdeņu spiediena cauruļvadus 1,4 km garumā.  Šajā rajonā ir paredzēts uzbūvēt četras notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas.

Projekta ietvaros ir piešķirti līdzekļi arī vienas jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas būvniecībai Bolderājā, vienlaikus izbūvējot jaunus ūdensvadus 7 km garumā, notekūdeņu savākšanas cauruļvadus 8,3 km garumā un notekūdeņu spiediena cauruļvadus 0,4 km garumā.  Papildus tam tiek rekonstruēti mazi ūdensvadu un notekūdeņu cauruļvadu posmi.

Jaunā dzeramā ūdens attīrīšanas iekārta ir izveidota tā, lai varētu apstrādāt 28 000 m3 ūdens dienā.

Projekta ietvaros izveidotā infrastruktūra pieder galīgajam saņēmējam, SIA “Rīgas ūdens”, kas darbojas, pamatojoties uz Rīgas domes izsniegtu licenci komercdarbības īstenošanai sabiedrisko ūdens apsaimniekošanas pakalpojumu jomā.

Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

Kopējie ieguldījumi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rīgā, 4. kārta” ir EUR 61 300 000, no kuriem EUR 20 600 000 sniedza Kohēzijas fonds 2007.–2013. gada plānošanas periodā. Projekts ietilpst darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātē “Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana”.

Uzmetuma datums

23/05/2013