Atbalsts lēmumiem par klimata pārmaiņām Baltijas jūras reģionā

Pateicoties teritoriālajai sadarbībai, ir izstrādāta instrumentu kopa un citi materiāli, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu par klimata pārmaiņām. Instrumentu kopa ir paredzēta politikas veidotājiem, teritorijas plānotājiem un uzņēmumiem Baltijas jūras reģiona mazajās un vidēji lielajās pilsētās un lauku apgabalos. Kopai jāpalīdz iepriekšminētajai mērķauditorijai izprast klimata pārmaiņas un tās koordinēti, integrēti un ilgtspējīgi risināt.

 Citi rīki

 
Vētras radīs aizvien lielāku apdraudējumu Baltijas jūras ostu infrastruktūrai, jo paaugstināsies jūras līmenis un pastiprināsies vēja brāzmas. Fotoattēls: Thomas Klein © Zviedrijas Meteoroloģijas un hidroloģijas institūts (Swedish Meteorological and Hydrological Institute) Vētras radīs aizvien lielāku apdraudējumu Baltijas jūras ostu infrastruktūrai, jo paaugstināsies jūras līmenis un pastiprināsies vēja brāzmas. Fotoattēls: Thomas Klein © Zviedrijas Meteoroloģijas un hidroloģijas institūts (Swedish Meteorological and Hydrological Institute)

" Instrumentu kopas lietotāji var uzzināt, ka klimata pārmaiņas ir ne tikai saistītas ar draudiem un problēmām, bet sniedz arī attīstības iespējas. "

Sebastian Ebert, Teritorijas izpētes un plānošanas akadēmija (Academy for Spatial Research and Planning)

Partneri BalticClimate instrumentu kopas ietvaros ir noteikuši galvenās klimata pārmaiņu radītās problēmas un apkopojuši reģionālo informāciju, ietekmes un neaizsargātības novērtēšanas norādījumus, integrētas plānošanas pieejas un procesus uzņēmējdarbības iespēju noteikšanai. Šī instrumentu kopa ir pieejama tiešsaistē 12 valodās. Tā palīdz lietotājiem ikdienas darbā un ilgtermiņa plānošanā ņemt vērā klimata pārmaiņas. Instrumentu kopas bezsaistes formāta izplatīšana Baltijas jūras reģionā nodrošina tās plašu izmantošanu.

Papildmateriāli ietver SVID analīzi, kas atbalsta uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanu, pamatnostādnes, kuras pašvaldībām un reģioniem palīdz klimata pārmaiņu jautājumus integrēt teritorijas plānošanā un starpnozaru attīstībā, kā arī ziņojumos par augsnes pārvietošanos un par gadījumu izpētēs gūto pieredzi un rezultātiem. Vienā no diviem ziņojumiem par ietekmes un neaizsargātības novērtējumiem ir izklāstīta izmēģinājuma novērtējumā gūtā pieredze, otrā — sniegti materiāli novērtējumu veikšanai. Noslēguma ziņojumā galvenā uzmanība ir pievērsta reģionā pastāvošajiem viedokļiem par klimata pārmaiņām.

Darba grupas

Vācijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā, Zviedrijā un Krievijā īstenotajos pasākumos tika aplūkots tas, kā klimata pārmaiņu problēmas tiek risinātas transporta, mājokļu, enerģētikas un lauksaimniecības jomā. Ir notikuši vairāk nekā 80 darbsemināri, semināri, gadatirgi un sanāksmes, un vairāk nekā 4000 politiķu, plānotāju, vietējo iestāžu ierēdņu, uzņēmēju un sabiedrības locekļu iesaistoties aktivitātēs un izskatot attīstības perspektīvas un klimata pārmaiņu informācijas integrēšanu turpmākās darbībās.

Informētību par klimata pārmaiņām ir palīdzējušas vairot televīzijā, tīmekļa vietnēs un pasākumos atskaņotās astoņas pārraides, instrumentu kopas treileris un 30 minūšu īsfilma. Baltijas jūras reģiona klimata konference, vietējie un reģionālie pasākumi, preses konferences, paziņojumi presei un prezentācijas ir aplūkotas avīžu rakstos un radio un televīzijas ziņojumos. Kopā ar instrumentu kopu izstrādātajā projekta tīmekļa vietnē ir pieejama informācija deviņās valodās.


Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

Projektā “BalticClimate” veiktā ieguldījuma kopējā summa ir EUR 4 220 720, no kuras ES Eiropas Reģionālās attīstības fonds iegulda EUR 3 336 510, piešķirot šos līdzekļus no Baltijas jūras reģiona programmas 2007. –2013. gada plānošanas periodam.


Uzmetuma datums

17/12/2015