Rail Baltica Growth Corridor uzlabo pasažieru un kravu pārvadājumus

Rail Baltica Growth Corridor (RBGC) projekts ir uzlabojis pasažieru un kravu pārvadājumus Baltijas jūras reģiona Rail Baltica (RB) maršrutā. Izveidojot platformu nozares un tās klientu vajadzību novērošanai, RBGC ir palīdzējis nostiprināt transporta savienojumus un sadarbību starp Baltijas jūras reģiona pilsētām un apgabaliem, kā arī uzlabot to konkurētspēju un pieejamību.

 Citi rīki

 
Rail Baltica izaugsmes stratēģijas vāks — Dima Stepanchuk, Alto universitāte (Aalto University), RBGC projektam, Vāka attēls (c) Yuyang | Dreamstime.com Rail Baltica izaugsmes stratēģijas vāks — Dima Stepanchuk, Alto universitāte (Aalto University), RBGC projektam, Vāka attēls (c) Yuyang | Dreamstime.com

" Jāatceras, ka Rail Baltica nav tikai dzelzceļš. Tas ir veids, kā savstarpēji savienot pilsētas, sekmēt pieejamību cilvēkiem un šajā procesā radīt uzņēmējdarbības iespējas. Tas ir viens no efektīvākajiem instrumentiem pārticības un konkurētspējas radīšanai Baltijas jūras reģiona austrumos. "

Hannu Penttilä, Helsinku mēra vietnieks, RBGC Transporta foruma priekšsēdētājs

Partneri veica izpēti par publiskā un privātā sektora transporta un reģionālās attīstības ieinteresētajām personām un lēmumu pieņēmējiem, tostarp arī novērtējumu par ieinteresēto personu viedokļiem par RB, nepieciešamību pēc RB un lēmumu pieņemšanas procesiem attiecīgajās valstīs. Šī izpēte veidoja pamatu RBGC centieniem uzlabot multimodālā transporta nosacījumus reģionā. Izpētes rezultātā tika izstrādāti divi pētījumi par publiskā un privātā sektora lēmumu pieņemšanas procesiem.

Tika īstenoti savienojamības un loģistikas izmēģinājuma projekti par pasažieru un kravu pārvadājumiem. Savienojamības izmēģinājuma projekta mērķis bija paplašināt multimodālo maršrutu plānotāju ES-Spirit, šajā sistēmā ietverot jaunas valstis. Loģistikas izmēģinājuma projekta ietvaros tika izveidota RB koridora tuvumā esošu loģistikas centru ķēde, pamatojoties uz izpēti un piešķirot prioritāti sadarbspējai un multimodalitātes kritērijiem.

Projektos veiktā izpēte sekmē vairākas darbības

Izpēte palīdzēja izstrādāt ceļojumu informācijas tīklu (kas ir uz ES-Spirit balstīts pakalpojums), nodibināt partnerattiecības starp loģistikas centriem un organizēt transnacionālas apaļā galda diskusijas par darbu pie kopējas RB izaugsmes stratēģijas. RBGC publicēja mobilitātes norādījumus ar kartēm un informāciju par sabiedrisko transportu Baltijas jūras reģiona austrumos un izstrādāja demo serveri ar informāciju par savienojumiem ar Sanktpēterburgu.

Projekta pamanāmība tika vairota, piedaloties Baltijas jūras reģiona un Eiropas mēroga pasākumos, savukārt projekta noslēguma pasākumā Berlīnē 2013. gada jūnijā tika prezentēta Rail Baltica izaugsmes stratēģija, kas ir politikas veidošanas instruments, kurš veicinās ekonomikas izaugsmi Baltijas jūras reģiona austrumos. Izpētes un izmēģinājumu projektu rezultātā gūtās zināšanas ir ietvertas stratēģijā, kas ir projekta svarīgākais dokuments.

Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

Projektā “Rail Baltica Growth Corridor” veiktā ieguldījuma kopējā summa ir EUR 3 587 090, no kuras ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījums ir EUR 2 836 000, kas ir piešķirts no darbības programmas “Baltijas jūras reģions” 2007.–2013. gada plānošanas periodam.

Uzmetuma datums

17/12/2015