PrimCareIT sniedz atbalstu primārās veselības aprūpes nodrošinātājiem attālos apgabalos

Lai novērstu mazapdzīvotos apgabalos strādājošu veselības aprūpes speciālistu izolāciju no kolēģiem un izrietošo intelektuālā darbaspēka emigrāciju, PrimCareIT projekts Baltijas jūras reģionā nodrošina atbalstu primārās veselības aprūpes nodrošinātājiem attālos apgabalos, izmantojot telekonsultācijas un teleapmācību.

 Citi rīki

 

" PrimCareIT rezultāti atspoguļo izmēģinājuma projektu dalībnieku pozitīvo attieksmi pret virtuālās komunikācijas metodēm. Telekonsultācijas un teleapmācība viņiem ir sniegusi iespēju piedalīties tālmācībā un nodrošinājusi labāku komunikāciju un kolēģu atbalstu darba veikšanas gaitā. Visi šie pasākumi ir soļi profesionālās izolācijas un intelektuālā darbaspēka emigrācijas novēršanai. "

Sami Perälä, PrimCareIT projekta direktors

Telekonsultācijas sniedz iespēju sazināties ar dažādu disciplīnu ārstiem vai speciālistiem, savukārt teleapmācība ir virtuālo apmācību veids, kas veicina karjeras izaugsmi un ko iespējams iekļaut e-mācību programmās.

PrimCareIT ietvaros tika novērtētas reģionālās vajadzības un iespējas, ko sniedz telekonsultācijas un teleapmācība, kā arī analizēti šķēršļi šo pakalpojumu izvēršanai. Pamatojoties uz to, partneri, tostarp veselības nozares darbinieki, medicīnas asociācijas, slimnīcas, plānošanas un finansēšanas iestādes, reģionālās pārvaldes un e-veselības organizācijas, noteica šādu sistēmu efektīvākas izmantošanas iespējas.

Projekta īstenošanas gaitā tika izstrādāti telekonsultāciju risinājumi primārās veselības aprūpes nodrošinātājiem attālos apgabalos, un tie tika ieviesti izmēģinājuma projektu īstenošanas vietās. Projekta īstenotāji arī analizēja pastāvošās e-mācību prakses, kā arī izstrādāja un pārbaudīja jaunas prakses ar mērķi izvērst teleapmācību programmas.

Uz gūtajiem secinājumiem pamatoti īstenošanas procesi

Izmantojot šajos izmēģinājuma projektos gūtos secinājumus, partneri sagatavoja īstenošanas un vadības procesa ziņojumus. Šajos ziņojumos bija aprakstītas procedūras šķēršļu pārvarēšanai, un tie veicināja diskusijas un turpmākus pasākumus, kuru mērķis ir telekonsultāciju un teleapmācību izvēršana plašā mērogā.

Starptautisks darbseminārs sniedza partneriem iespēju apmainīties ar pieredzi. Tika apkopoti dati no izmēģinājuma projektu īstenošanas vietām, veicot intervijas un dokumentu analīzes. Rezultātā tika sagatavota rokasgrāmata un kopīgas īstenošanas pamatnostādnes, nosakot faktorus, kas nodrošina sekmīgu primārās veselības aprūpes nodrošināšanu attālos apgabalos.

Noslēguma konferenci, kurā tika aplūkoti rezultāti un to ietekme uz veselības aprūpes nodrošināšanu lauku apvidos, apmeklēja vairāk nekā 120 veselības nozares darbinieki, akadēmisko aprindu pārstāvji un lēmumu pieņēmēji. Konferencē aplūkotie jautājumi tika apkopoti ziņojumā, kurā tika uzsvērta e-veselības nozīme saistībā ar veselības nozares darbinieku piesaisti darbam primārās veselības aprūpes nodrošināšanā attālos apgabalos, un šajā ziņojumā bija iekļautas vairāk nekā 20 rakstiskas ieinteresēto personu vienošanās par e-veselības turpmāku popularizēšanu. Projekta partneri plāno turpināt darbu pie PrimCareIT projekta ietvaros izstrādāto risinājumu izvēršanas.

Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

Projektā “PrimCare IT” veiktā ieguldījuma kopējā summa ir 2 556 710 EUR, no kuras ES Eiropas Reģionālās attīstības fonds iegulda 1 820 700 EUR, piešķirot šos līdzekļus no Baltijas jūras reģiona darbības programmas 2007. –2013. gada plānošanas periodam.

Uzmetuma datums

04/02/2016