Tūrisma organizēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Lai gan apmeklētāji Latvijas Natura 2000 teritorijās ir laipni gaidīti, rūpīgi jāuzrauga, kā viņi ietekmē vidi, kuru baudīt ir ieradušies, un jāuzlabo infrastruktūras sistēmas.

 Citi rīki

 

Tādi projekti kā šis palīdz ES līdz 2020. gadam izveidot par gudru, ilgtspējīgu un ietverošu ekonomiku, kā tas noteikts ES izaugsmes stratēģijā laikposmam līdz 2020. gadam. ES saskaras ar vairākām nopietnām problēmām, kuru vidū ir iedzīvotāju novecošana, nepietiekami kvalificēts darbaspēks, vajadzība pēc lielākām inovācijām, līdzsvara panākšana starp ekonomikas izaugsmi un vides degradāciju un drošu, tīru energoresursu piegādes nodrošināšana. Reģionālās politikas projektiem visā ES ir liela loma šo un daudzu citu problēmu risināšanā, jo tiek realizēti tādi projekti, kuru mērķis ir darbavietu radīšana, mācību sekmju paaugstināšana, atjaunojamās enerģijas avotu attīstīšana, ražīguma palielināšana un iespēju nodrošināšana visiem iedzīvotājiem. Projektiem un reģioniem ir izšķiroša nozīme šajā ziņā, jo tie rada reālus rezultātus, kas palīdz sasniegt stratēģijas pamatmērķus.

Projekts „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” ietver 38 Natura teritorijas, kas atrodas 51 Latvijas reģionā.

Bioloģiskā daudzveidība — dzīvības garants

2001. gadā ES sev izvirzīja ambiciozu mērķi — līdz 2010. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšos. ES Biotopu direktīva un Putnu direktīva ir šīs apņemšanās pamatā. Šīs abas direktīvas balstās uz Natura 2000 tīklu, kas paredzēts, lai saglabātu Eiropas visvērtīgākos savvaļas un dabiskos biotopus neatkarīgi no administratīvajām un politiskajām robežām. Natura 2000 tīklu veido aptuveni 25 000 teritorijas. Šis projekts palīdz ES sasniegt tās ar vides aizsardzību saistītos mērķus Latvijā, jo īpaši attiecībā uz aizsargājamo dabas vidi vietās, ko bauda vietējie iedzīvotāji un apmeklētāji.

Jutīgas vides saglabāšana

Retās un aizsargājamās sugas ir gan viegli ievainojamas, gan tajā pašā laikā pievilcīgas apmeklētājiem. Tomēr, lai gan tūrisms nodrošina nepieciešamos ieņēmumus, svarīgs uzdevums ir nodrošināt, lai dzīvā daba, ko cilvēki ierodas apskatīt, tiktu saglabāta. Viena no problēmām ir apmeklētāju radītie notekūdeņi, kas var piesārņot vidi. Šī piesārņojuma samazināšana, augsnes erozijas samazināšana un apmeklētāju plūsmas novirzīšana uz mazāk jutīgām teritorijām līdz ar esošo un nākotnes draudu dabas videi novēršanu, efektīvi izmantojot resursus, ir projekta galvenie mērķi.

Natura 2000 — dabiski skaistas teritorijas Latvijā

Projekta ietvaros tiek izveidotas takas (tostarp laipas, kāpnes un tilti) pa jauniem maršrutiem, iekārtotas atpūtas vietas, izgatavotas un izvietotas informatīvas zīmes, virzienu rādītāji un tematiskās informācijas stendi, izbūvētas stāvvietas apmeklētāju automašīnām, uzbūvētas skatu platformas un sniegta informācija par Natura 2000 pasākumiem Latvijā. Visas Natura 2000 teritorijas, izņemot dažus dabas rezervātus, ir pieejamas apmeklētājiem. Pastaigas aizsargājamās teritorijās ir atļautas, bet tikai pa ceļiem un takām. Īpaši norādītās vietās var kurt arī ugunskurus, taču apmeklētāji nedrīkst atstāt nekādus atkritumus.

Uzmetuma datums

02/09/2011