Projekts “LATLIT TRAFFIC” palīdz uzlabot ceļu infrastruktūru un sekmēt satiksmes drošību

Šis projekts palīdzēja risināt ar aizvien pieaugošo satiksmes intensitāti un aizvien sliktāku ceļu infrastruktūras stāvokli saistītās problēmas Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionu attālākajās vietās, uzlabojot ceļu un to infrastruktūras kvalitāti un sabiedrības izpratni par ceļu satiksmes drošības jautājumiem.

 Citi rīki

 

" Notika pieredzes apmaiņa starp pārrobežu sadarbības partneriem un mērķa grupām, tostarp jauniešiem, plašsaziņas līdzekļiem, pašvaldībām un konsulātiem. Abās robežas pusēs tika izplatīta informācija, tādējādi satuvinot kaimiņvalstu iedzīvotājus un piesaistot Latvijai un Lietuvai vairāk tūristu. Ceļu stāvokļa uzlabošanas pasākumi Latvijas un Lietuvas pierobežā ir palīdzējuši padarīt pievilcīgākus pie ES ārējām robežām esošos reģionus, kā arī uzlabot dzīves vides kvalitāti. "

Ilze Stabulniece, Latvijas biroja vadītāja, Eiroreģions “Ezeru zeme”

Laikā no 1997. līdz 2007. gadam satiksmes intensitāte uz Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā esošajiem ceļiem palielinājās par aptuveni 2 % gadā. Pēc abu valstu pievienošanās Eiropas Savienībai satiksmes intensitātes pieaugums turpinājās, dažos gadījumos pat par 15,8 %. Šos rādītājus būtiski ietekmēja kravas automašīnu skaits, kas palielinājās pat par 27,1 % gadā.

Tā rezultātā pasliktinājās ceļu seguma stāvoklis, kas apvienojumā ar sliktas kvalitātes infrastruktūru, piemēram, ielu apgaismojumu un gājēju celiņiem, apdraudēja drošību, un uz vietējas nozīmes ceļiem palielinājās ceļu satiksmes negadījumu skaits. Kravas automašīnām bija grūti izbraukt dažus no reģionā esošajiem krustojumiem, savukārt tilti un caurtekas bieži vien nebija pietiekami izturīgas, lai varētu izturēt pieaugošo satiksmes slodzi. Bez tam reģiona apmeklētājiem problēmas radīja arī ceļa zīmju trūkums daudzās vietās.

Infrastruktūras uzlabojumi un izpratnes par ceļu satiksmes drošību uzlabošana

Ar projekta palīdzību šī situācija tika risināta, uzlabojot ceļus un ceļu infrastruktūru, kā arī sabiedrības izpratni par ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Šīs tiek uzskatītas par būtiskām prioritātēm ilgtspējīgai attīstībai Latvijā un Lietuvā.

Tika sagatavota tehniskā dokumentācija, lai varētu veikt uzlabojumus 39 posmos uz pilsētu un lauku ceļiem, kuru kopgarums ir vairāk nekā 41 km. Papildus tam tika veikti rekonstrukcijas darbi 29 ceļu posmos, kuru kopgarums ir vairāk nekā 14 km. Šie ceļi vijas caur 23 pilsētu un lauku apdzīvotām vietām 15 pašvaldībās, kuru teritorijā tika īstenots šis projekts.

15 pašvaldībās, kuras atrodas attālos apgabalos abās robežas pusēs, tika organizētas piecas kampaņas sabiedrības informēšanai par ceļu satiksmes drošību. Līdztekus satiksmes drošības sekmēšanai un apstākļu uzlabošanai ceļu lietotāju ērtībām, šie uzlabojumi ir atvieglojuši pārvietošanos arī tādām iedzīvotāju grupām kā cilvēki ar invaliditāti un vecāki ar bērnu ratiņiem.

Saskaņošana ar vietējā un reģionālā līmeņa stratēģijām

Ceļu infrastruktūras uzturēšana ir viens no svarīgākajiem vietējo pašvaldību uzdevumiem. Visi projekta īstenošanas laikā veiktie darbi bija saskaņoti ar iesaistīto reģionu un pašvaldību stratēģisko dokumentu, attīstības politiku un teritoriālo plānu prasībām. Darbu laikā tika ņemts vērā arī ES mērķis samazināt uz ceļiem bojā gājušo skaitu, Latvijas un Lietuvas stratēģijas ceļu satiksmes drošības uzlabošanai un infrastruktūras un pakalpojumu, tostarp transporta sistēmu, attīstībai, kā arī satiksmes noteikumi un citi attiecīgie valstu tiesību akti.

Sekmējot pārrobežu sadarbību ceļu satiksmes drošības jomā, projekts ir palīdzējis uzlabot arī pierobežas reģiona pieejamību un ilgtspējīgu un saskaņotu sociāli ekonomisko attīstību. Tam vajadzētu sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un ekonomisko konkurētspēju, vienlaikus palīdzot paaugstināt dzīves līmeni un padarīt šo reģionu pievilcīgāku tā iedzīvotāju un tūristu acīs.


Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “LATLIT TRAFFIC (Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos” ir EUR 3 669 970, Eiropas Reģionālās attīstības fondam ieguldot EUR 3 119 474 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gada plānošanas periodam ietvaros.


Uzmetuma datums

07/07/2016