“BSR Stars” un “StarDust” veido viedās alianses Baltijas jūras reģionā

Projekts, kura vērtība sasniedz 6,5 miljonus EUR un ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, apvieno pētniecības vides, klasterus un MVU tīklus, lai izveidotu novatoriskas partnerības kopīgu sociālu problēmu risināšanai Baltijas jūras reģionā.

 Citi rīki

 

Programma ”BSR Stars” ir kopīga iniciatīva, kurā piedalās aptuveni 40 ieinteresētās puses no desmit valstu ministrijām un valsts inovāciju aģentūrām. Iesaistītās valstis ir Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Somija, Vācija un Zviedrija. Sagaidāms, ka, īstenojot programmu, tiks radītas jaunas sadarbības formas ar mērķi izstrādāt jaunus produktus, pakalpojumus un uzņēmējdarbības modeļus globālajiem tirgiem.

Konkurētspējas un izaugsmes stiprināšana

Programmas mērķis ir konkurētspējas un ekonomikas izaugsmes stiprināšana Baltijas jūras reģionā. Tas tiks īstenots, veicinot starptautiskus kontaktus starp specializētiem pētniecības un inovāciju mezgliem, kas ļaus stratēģiskajām inovāciju aliansēm risināt ar veselības nozari, enerģiju, ilgtspējīgu transportu un digitālajiem pakalpojumiem saistītas problēmas.

Programmas ”BSR Stars” izstrādes pamatā ir projekta "BSR InnoNet" ietvaros radītie tīkli, vadošo pētnieku zināšanas inovāciju jomā, kā arī jaunākās ES politikas programmas un instrumenti. Programma arī ir daļa no ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam un sniedz ieguldījumu stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu īstenošanā.

Projekts ”StarDust” un tā 5 izmēģinājumi

Projekts "StarDust" tiek uzskatīts par pirmo soli virzībā uz projekta "BSR Stars" vispārējo ilgtermiņa mērķu īstenošanu. Projektā "StarDust" galvenā uzmanība ir pievērsta sadarbības metožu izmēģināšanai un politikas atbalstam piecu starptautisku inovācijas partnerību jeb izmēģinājumu kopas ietvaros: ”Active for Life”, ”Clean Water”, ”Comfort in Living”, ”MarChain” un ”Mobile Vikings”. Katra partnerība pulcē pētniekus, kā arī klasteru, MVU tīklu un publiskā sektora dalībniekus no dažādām valstīm, apvienojot dažādas perspektīvas un specializācijas jomas.

”Trīs gadu laikā projektos ”BSR Stars” un ”StarDust” ir iesaistījušies vairāk nekā 800 mazo un vidējo uzņēmumu. Nākotnē tiks nostiprināta projekta ”BSR Stars” pārvaldības struktūra, tajā pašā laikā turpinot attīstīt izveidotos sekmīgos tīklus.”

Karin Nygård Skalman, programmas ”BSR Stars” direktore.


Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

Projektā "BSR Stars" veiktā ieguldījuma kopējā summa ir EUR 19 000 000, un ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījums 2007.–2013. gada plānošanas periodā ar Baltijas jūras reģiona programmas 2007.–2013. gadam starpniecību ir EUR 5 000 000.


Uzmetuma datums

29/04/2014