Baltijas jūras reģiona vajadzību līdzsvarošana lauksaimniecības un vides jomā

Projekts „Baltic COMPASS” pulcēja reģiona lauksaimniecības un vides jomas pārstāvjus, lai cīnītos ar Baltijas jūras un tās sateces baseina eitrofikāciju (barības vielu pārsātinājumu) .

 Citi rīki

 
Nogāzeni lauki Somijas dienvidrietumos, kas norobežoti ar buferjoslām un veģetāciju, lai novērstu barības vielu nokļūšanu upē. © Eija Hagelberg Nogāzeni lauki Somijas dienvidrietumos, kas norobežoti ar buferjoslām un veģetāciju, lai novērstu barības vielu nokļūšanu upē. © Eija Hagelberg

" Projekts „Baltic COMPASS” palīdzēja lauksaimniecības nozarei Baltijas jūras reģionā rast risinājumus, lai tā spētu saražot ikdienas uzturu 90 miljoniem reģiona iedzīvotāju, tajā pašā laikā aizsargājot Baltijas jūru. Ja projekta ietvaros ieteiktie pasākumi tiks sekmīgi īstenoti visā reģionā, tie radīs faktiskas pārmaiņas Baltijas jūras aizsardzības jomā. "

Ola Palm, Zviedrijas Lauksaimniecības un vides inženierzinātnes institūts (JTI)

Galvenās ieinteresētās personas, tostarp valdības iestādes, specializētie institūti, lauksaimnieku organizācijas un uzņēmumi, ir ieviesušas efektīvākas lauksaimniecības un vides programmas, apmainījušās ar informāciju par inovācijām un paraugpraksēm, izstrādājušas zinātniskus scenārijus un veikušas ieguldījumus vides tehnoloģijās, lai risinātu šo problēmu. To mērķis bija arī nepilnību novēršana saistībā ar ieinteresēto personu pārvaldības spēju, un tās ir veikušas būtisku soli, proti, radījušas savstarpēju uzticēšanos starp galvenajiem dalībniekiem gan vides, gan lauksaimniecības jomā.

Visiem izdevīgi risinājumi

Tiek sagaidīts, ka šā projekta sniegtie ilgtermiņa rezultāti cita starpā ietvers jaunas stratēģijas eitrofikācijas mazināšanai, ciešākas saiknes starp lauksaimniecības un vides jomas interesēm, kā arī rentablākas politikas darbības. Cerams, ka tiks panākta arī lielāka Austrumeiropas un Rietumeiropas valstu integrācija. Šis mērķis atbilst ES Baltijas jūras reģiona stratēģijai. Ieinteresētās personas, apvienojot un izplatot savas unikālās zināšanas un pieredzi, ir arī radījušas iespējas uzlabot informētības līmeni par lauksaimniecības un vides jautājumiem visā reģionā. Tas lauksaimniecības un vides jomā nodrošinās visiem izdevīgus risinājumus, nemazinot lauksaimniecības nozares konkurētspēju.

Projekta kontekstā ļoti būtiska bija tā ietvaros īstenotā partnerība ar diviem lauksaimniecības un vides jomā vienlaikus īstenotiem projektiem, proti, projektu „Baltic Deal” un projektu „Baltic Manure”. Šīs sadarbības pamanāmākais rezultāts ir ieinteresēto personu konference „Zaļāka lauksaimniecība zilākai Baltijas jūrai”, kas tiek organizēta kopš 2010. gada un ir kļuvusi par svarīgāko notikumu lauksaimniecības un vides jomu pārstāvošo ieinteresēto personu vidū šajā reģionā.

Starptautiska pieeja

Projekts „Baltic COMPASS” izrietēja no dažādiem ar Baltijas jūras aizsardzību saistītiem projektiem zemes izmantošanas, lauksaimniecības un ūdensresursu jomā. Projekts bija atbilde uz vajadzību pēc starptautiskas pieejas, lai mazinātu Baltijas jūras eitrofikāciju un stiprinātu pārvaldības spējas ar starptautiskiem satvariem, ES direktīvām un HELCOM Baltijas jūras rīcības plānu saistīta darba veikšanai.

Turpinājuma projekta „Baltic Compact” mērķis ir stiprināt projekta rezultātu radīto ietekmi saistībā ar ilgtspējīgu biogāzes ražošanu un progresīvām lauku drenāžas tehnoloģijām. 

Projektā „Baltic COMPASS” piedalījās 22 partneri no Baltijas jūras reģiona valstīm un Baltkrievijas. Projekta ietvaros tika radītas vismaz piecas jaunas darba vietas, un dažas no tām ir kļuvušas par pastāvīgām pozīcijām.


Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

Projektā „Baltic COMPASS” veiktā ieguldījuma kopējā summa ir EUR 6 603 210, un EUR 4 351 748 no šīs summas ir nodrošinājis Eiropas Reģionālās attīstības fonds ar Baltijas jūras reģiona darbības programmas starpniecību 2007.–2013. gada plānošanas periodā.


Uzmetuma datums

22/05/2015