Baltijas ūdeņu apdraudējuma novēršana

Tāpat kā daudzos citos jūras reģionos, arī Baltijas jūrā ir ļoti trausla jūras vide. Pie tā ir vainojami ne tikai dabiski faktori, bet arī lielais kravu pārvadājumu skaits, kas ir pastāvīgs apdraudējums videi. Neskatoties uz to, daudziem piekrastes reģioniem ir maz plānu neparedzētiem gadījumiem vai arī šādu plānu nav vispār. Ar Baltic Master II projektu ir sākta šīs problēmas risināšana, lielāko uzmanību pievēršot divām galvenajām jomām: uzlabot sauszemes dienestu reaģētspēju saistībā ar naftas noplūdēm un pilnveidot jūras transporta radītā piesārņojuma novēršanu.

 Citi rīki

 

“Ūdens transportlīdzekļiem nav atļauts jūrā nopludināt naftu un atkritumus. Ostām un termināliem ir pienākums nodrošināt iespēju atbrīvoties no atkritumiem, neizraisot transportlīdzekļu kavēšanos vai papildu izmaksas. Lai šī koncepcija darbotos, ostām un kravu pārvadātājiem ir obligāti jāsadarbojas. Projekts Baltic Master II nodrošina šādu sadarbību.”
Anderss Sjobloms, Kalmāras osta, Zviedrija

Pašreizējais projekts ir turpinājums iepriekšējam Baltic Master projektam. Tas nodrošinās, ka piekrastes teritoriju pārvaldība ietver piemērotu reaģēšanas sistēmu atbilstīgi satiksmes apjomam. Šāda pieeja pašlaik vēl nav ieviesta. Tā kā Baltijas jūra ir īpaši apdraudēts jūras reģions, darbs notiks četrās jomās, lai panāktu vides drošību un piekrastes iedzīvotāju labklājību.

Vienota nostāja Baltijas jūras pasargāšanai no piesārņojuma

Projekts pulcē vietējās, reģionālās un valstu iestādes, pētniecības institūtus, universitātes un Baltijas mēroga organizācijas, tādējādi apvienojot praktiskas zināšanas un stratēģisku darbu. Projektam ir četras darba jomas: projektu vadība un administrācija, saziņa un informācija, uzlabota sauszemes reaģētspēja saistībā ar naftas noplūdēm jūrā un pilnveidota piesārņojuma novēršana, tostarp kuģu radīto atkritumu apstrāde. Projekts arī sniegs praktiskus risinājumus un ieteikumus stratēģiskiem ieguldījumiem jūras aizsardzībā.

Vēsts sasniedz visus krastus

Tā kā šajā projektā ir iesaistījušies dažādi partneri, svarīga loma ir visjaunākajai informācijai un saziņai. Par to gādās saziņas stratēģija, kopējas rīcības plāns par informācijas izplatīšanu, tīmekļa vietne ar intranetu, partneru sanāksmes un mācību kursi. Tiks rīkoti arī preses un mediju pasākumi, lai nodrošinātu plašu informētību par šo projektu. Tiks izstrādāts gala dokuments ar nosaukumu “Baltijas jūras redzējums” (Vision of the Baltic Sea), kurā būs izklāstīts tas, kādu Baltijas jūru vēlamies redzēt turpmāk.

Rīki piesārņojuma novēršanai

Īstenojot dažādus mācību scenārijus, tiks izstrādāti, atjaunināti un pārbaudīti ārkārtas rīcības plāni naftas noplūdes gadījumiem. Tiks izveidots “Vides atlants”, kas būs svarīgs piekrastes pārvaldības instruments. Tiks izstrādātas arī vadlīnijas par to, kā integrēt ārkārtas rīcības plānošanu piekrastes pārvaldībā. Pēdējā darba joma ir spēkā esošo jūras piesārņojumu regulējošo tiesību aktu izpēte. Tiks noskaidrots, kā šos tiesību aktus var uzlabot. Ņemot vērā ostu būtisko lomu piesārņojuma novēršanā, Baltic Master II projektā tiks pētīts, kādus kopējus risinājumus var izmantot atkritumu apsaimniekošanai ostās un ūdens transportlīdzekļos.


Uzmetuma datums

06/01/2010