Baltijas jūras reģions panāk progresu ar veiksmīgām saitēm zinātnes jomā

Pateicoties ES finansētajam projektam “Science Link”, labāka informācijas sniegšana, lietpratīgas sadarbības iniciatīvas, specializācija un aktīvs uz vietas pieejamo sadarbības koordinatoru tīkls Baltijas jūras reģionā ir veicinājuši informētību un liela mēroga augsto tehnoloģiju pētniecības infrastruktūras izmantošanu. Ar to veic jutīguma mērījumus fotonu un neitronu līmenī, kuru pielietojums ir, sākot no kosmētikas līdz pat drošības ierīcēm.

 Citi rīki

 
“Science Link” sniedz MVU piekļuvi pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūrai visā Baltijas jūras reģionā, lai uzlabotu inovāciju rūpniecības jomā © Science Link “Science Link” sniedz MVU piekļuvi pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūrai visā Baltijas jūras reģionā, lai uzlabotu inovāciju rūpniecības jomā © Science Link

" Vienīgi veicot pētījumus, tiek iegūti principiāli jauni produkti. Projekts “Science Link” sniedza mums izpratni un daudzus praktiskus pasākumus ciešākai sadarbībai starp pētniecības infrastruktūru un rūpniecības nozari. "

Uve Sassenbergs (Uwe Sassenberg), koordinators, Science Link Network

Pētniecības un inovācijas sadalījums starp Baltijas jūras reģiona rietumu un austrumu daļām ir nevienmērīgs. Arī inovācija rūpnieciskā jomā ir krietni zemāka, nekā to varētu sagaidīt, ņemot vērā pasaules klases pētniecības infrastruktūru, kas atrodas šajā nozīmīgajā reģionā. Ļoti nepieciešama bija labāka informācijas sniegšana par pieejamajiem pakalpojumiem un iespējām.

ES finansētais “Science Link Network” izveidoja struktūru un instrumentus lietpratīgai sadarbībai, lai uz vietas nodrošinātu ilgtspējīgu atbalstu un konsultācijas uzņēmumiem, it īpaši MVU, kuri meklē tuvāko un labāko neitronu un fotonu iekārtu savā darbības jomā.

Atbilstīgi pielietojuma veidi

Tādas augstākās klases sinhotronu iekārtas kā Maxlab Zviedrijā vai DESY Vācijā, kas veic uzlabotus fotonu un neitronu mērījumus, var palīdzēt Eiropas uzņēmumiem ātrāk izstrādāt jaunus un aizvien labākus produktus, sekmējot to inovācijas veiktspēju tādās jomās kā vide un enerģija, lauksaimniecība un pārtika, dzīvības zinātnes, biotehnoloģijas un ķīmiskās vielas. Savukārt uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem uzņēmumiem, kuriem nav specializētu pētniecības un izstrādes komandu, ir grūti atrast viņu konkrētajām vajadzībām atbilstīgu iekārtu.

“Science Link” panākumu atslēga ir uzmanības pievēršana praktiskajiem pakalpojumiem tā konsultāciju punktos. Pētniecības infrastruktūras iestādēs un universitātēs uz vietas pieejami sadarbības koordinatori nozīmē to, ka uzņēmumi saņem informāciju par to iespējām un kapacitāti atbilstošā apjomā un tad, kad tā uzņēmumiem ir nepieciešama.

Projektā izmantotas modernas organizatoriskas pieejas un rīki, lai sasniegtu projekta mērķus un sniegtu palīdzību tā lietotāju kopienai. To produktu un inovāciju vidū, kas jau saņēmuši atbalstu, pateicoties “Science Link” īstenotajiem pasākumiem, ir labākas glābšanas vestes, efektīvāka energoelektronika/iekārtas un alergēnus nesaturoši produkti ādas kopšanai.

Baltijas jūras pamatiniciatīva

Projekts “Science Link” bija ES stratēģijā Baltijas jūras reģionam ietilpstošā projektu kopuma “Baltic Science Link” pamatiniciatīva, kas tika īstenota inovācijas politikas jomā ar šādiem mērķiem: globālās konkurētspējas un izaugsmes veicināšana, atbalstot uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības attīstīšana, zinātne un paaugstināta inovācijas spēja.

Projekta komandas praktiskā pieeja un aktīvie sadarbības koordinatori daudziem uzņēmējiem nodrošināja kontaktus ar partneriem no zinātnes un rūpnieciskās vides, kas sniedza taustāmus rezultātus, paātrinot produktu inovāciju Baltijas jūras reģionā.

Pamatojoties uz tā panākumiem, tika izveidots Interreg projekts “Baltic TRAM” ar papildu partneriem un pētniecības kapacitāti, ko sniedza jauni dalībnieki Ungārijā, Slovākijā un Čehijas Republikā. Tie visi darbojas zem “Science Link Network” karoga, aptverot plašāku darbības jomu spektru un pakalpojumus ar pievienoto vērtību, kas saistīti ar pētniecības infrastruktūru, tostarp mārketingu un zināšanu apmaiņu.

 

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Science Link” ir EUR 3 618 930, Eiropas Reģionālās attīstības fondam ieguldot EUR 2 789 950 darbības programmas “Baltijas jūras reģions” 2007.–2013. gada plānošanas periodam ietvaros.

 

Uzmetuma datums

24/08/2017