Plāns iedzīvotāju iespēju stiprināšanai un Centrālā Baltijas jūras reģiona apkaimju iedzīvināšanai

Projekta CADDIES uzdevums bija izstrādāt kopienām noderīgas metodes un instrumentus, kas sekmē iedzīvotāju sadarbību un palīdz viņiem ieviest uzlabojumus savās apkaimēs. No projektā paveiktā vietējā līmeņa darba apkaimju pievilcības uzlabošanai un iekļautības veicināšanai ieguvēji bija iedzīvotāji Latvijā, Somijā un Zviedrijā.

 Citi rīki

 

" Mēs daudz uzzinājām par jaunām metodēm vietējo kontaktu un tīklu veidošanai — tās ir zināšanas, no kurām mēs kā vietējās attīstības dalībnieki gūstam labumu vēl joprojām. Daudzas no vietējām iniciatīvām joprojām darbojas, un tas patiešām priecē!” "

Anna Kanervo, projekta CADDIES vadītāja

Kā motivēt vietējās grupas un iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties savu apkaimju attīstīšanā un stiprināt viņu spējas pārņemt šo procesu? Šķēršļi tam cita starpā ir nepietiekami skaidri sadalīti brīvprātīgā darba pienākumi vietējās attīstības jomā un vāja saikne starp iedzīvotājiem un pašvaldību iestādēm.

Pārrobežu projekta CADDIES laikā šīs problēmas tika risinātas, ieviešot izmēģinājuma iniciatīvas sešās pilsētu apkaimēs Latvijā, Somijā un Zviedrijā. Projekta īstenošanas laikā tika radīti instrumenti, lai motivētu iedzīvotājus iesaistīties brīvprātīgajā darbā un sadarboties, ilgtspējīgi uzlabojot pašu mājas, kvartālus un apkaimes, stāsta projekta vadītāja Anna Kanervo no uzņēmuma Hyresbostäder i Norrköping Zviedrijā. Projekta mērķis bija uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus un veidot iekļaujošākas kopienas.

Izmēģinājuma darbības katrā no apkaimēm kalpoja par vērtīgu pārbaudījumu projekta koncepcijām, metodēm un instrumentiem. Gūtās atziņas vēlāk tika apkopotas rokasgrāmatās un vadlīnijās, lai palīdzētu arī citām kopienām sasniegt savus mērķus apkaimju uzlabošanā.

Piedalīšanās vietējā līmenī 

Projekta mērķa apkaimes bija Pohjoishāga, Kannelmaki un Arabianranta–Tokola–Vanhakaupunki/Artova Helsinkos, Latgales priekšpilsēta Rīgā un Ljura un Ringdansena Noršēpingā. Projekta partneri no triju Baltijas jūras reģiona valstu puses aktīvi strādā šajās apkaimēs un pārzina to iedzīvotāju vajadzības.

Ar CADDIES palīdzību partneri radīja metodes, lai palīdzētu kopienu grupām katrā no teritorijām veidot vienotu vīziju, noteikt mērķus, izstrādāt stratēģijas un īstenot tās savās apkaimēs. Šie plāni vēlāk tika iekļauti pilsētas vispārējā attīstībā, tādējādi palīdzot uzlabot sadarbību starp iedzīvotājiem, pilsētu amatpersonām un citām vietējām iesaistītajām pusēm. Lai sekmētu šo darbu, CADDIES arī stiprināja vietējos komunikāciju tīklus un ieviesa kultūrīpatnībām atbilstošas metodes un instrumentus. 

Tādējādi ir pieaudzis to brīvprātīgo grupu un dalībnieku skaits, kuri rīkojas savu apkaimju kopējās labklājības vārdā, norāda Anna Kanervo.

No plāniem pie darbiem

Šie modeļi un instrumenti ir sīkāk izklāstīti trīs rokasgrāmatās. Citām kopienām un partnerorganizācijām tās var kalpot par ceļvedi sadarbības stiprināšanai ar vietējām iestādēm, funkcionālu komunikācijas struktūru veidošanai un iedzīvotāju dalības veicināšanai apkaimju uzlabošanā.

Mobilās lietotnes GeoNotes testēšana pavēra iespēju projekta laikā izstrādāt izmēģinājuma platformu, lai nodrošinātu visām grupām un iedzīvotājiem piekļuvi svarīgai vietējas nozīmes informācijai. Projekta partneri var pielāgot šo platformu savu apkaimju specifiskajām vajadzībām.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Pievilcīgas, attīstītas un dinamiskas sabiedrības izveide kopīgi ar iedzīvotājiem” ir EUR 1 240 190, Eiropas Reģionālās attīstības fondam ieguldot EUR 958 450 darbības programmas “Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A” 2007.–2013. gada plānošanas periodam ietvaros.

Uzmetuma datums

09/11/2016