Tīkls RegEnergy atbalsta videi nekaitīgu, drošu un cenas ziņā pieejamu enerģiju Eiropā

Reģionālo energoapgādes sistēmu drošība un efektivitāte ir būtiska reģionālās attīstības sastāvdaļa visā Eiropā. Projekts RegEnergy pievērsās šai vajadzībai, piedāvājot videi draudzīgus, cenas ziņā pieejamus un drošus risinājumus.

 Citi rīki

 
Projektā RegEnergy apvienojās partneri no 11 valstīm, lai veicinātu efektīvu enerģijas izmantošanu, iesaistoties vietējā politikas veidošanas procesā, kā arī nodrošinot finansiālus stimulus. Projektā RegEnergy apvienojās partneri no 11 valstīm, lai veicinātu efektīvu enerģijas izmantošanu, iesaistoties vietējā politikas veidošanas procesā, kā arī nodrošinot finansiālus stimulus.

RegEnergy bija Eiropas mēroga projekts, kurš ilga 30 mēnešus no 2005. gada aprīļa līdz 2007. gada septembrim, un tam bija 18 valsts, reģionālie un municipālie partneri 11 valstīs. Projekta mērķis bija rast videi nekaitīgus un cenas ziņā pieejamus enerģijas risinājumus, kā arī dalīties paraugpraksē ar tīkla partneru starpniecību.

Tīkls veicināja efektīvu enerģijas izmantošanu, iesaistoties vietējās politikas veidošanā, kā arī nodrošinot finansiālus stimulus. Tāpat arī tīkla ietvaros tika ņemta vērā pieredze, kas gūta no iepriekšējiem projektiem, kuros tika pētītas inovācijas siltumapgādes nozarē un to devums reģionālajai attīstībai.

Plašs partneru tīkls

Enerģijas pieejamība un energoapgādes drošība joprojām ir svarīgs Eiropas reģionu konkurētspējas aspekts, kas arī veicina ekonomisko un sociālo kohēziju. Vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir izšķiroša nozīme energoapgādē, jo tās nodrošina centralizēto siltumapgādi. Sadrumstalotā lēmumu pieņemšanas procesa, ierobežoto finanšu un saskaņotas politikas izstrādes trūkuma dēļ jauno ES dalībvalstu publiskajām iestādēm nākas saskarties ar specifiskām tehniskām un institucionālām problēmām šajā jomā.

Projekta tīkls aptvēra siltumapgādes nozares aprindas, energoapgādes uzņēmumus, pētniecības iestādes un reģionālās attīstības aģentūras, kuru darbs bija vērsts uz risinājumu pilnveidošanu un sekmēšanu atjaunojamo energoresursu jomā.

Projekts RegEnergy pievērsās šādiem pieciem galvenajiem jautājumiem:

  • pārvaldība un koordinācija;
  • vietējo centralizētās siltumapgādes sistēmu restrukturizācija un regulējuma reforma;
  • novatoriski politikas pasākumi ilgtspējīgai vietējai un reģionālajai siltumapgādei;
  • novatoriski finansēšanas instrumenti teritorijām ar centralizētu siltumapgādi un publiskā un privātā sektora ieguldījumi;
  • vietēja mēroga enerģētikas izmēģinājuma projekti apsildes/dzesēšanas nozarē.

Projekta laikā īstenoto pasākumu rezultāti tika apkopoti ceļvežos “Project Tool for Policy Makers” (“Projektu rokasgrāmata politikas veidotājiem”) un “7 Steps to Your Action Plan” (“Septiņi soļi līdz rīcības plānam”).

Lai dalītos ar pamatnostādnēm, pētījumiem un paraugpraksi ilgtspējīgu enerģijas risinājumu jomā, projekta partneri izstrādāja tīmekļa ceļvedi, kas kalpo kā palīglīdzeklis pašvaldību un reģionu politikas veidotājiem. Tajā ir sniegta informācija par novatoriskiem politikas pasākumiem un finansēšanas risinājumiem ilgtspējīgiem apsildes un dzesēšanas projektiem, kā arī apraksts par to, kā izstrādāt atbilstošas pieejas šādu ilgtspējīgu risinājumu īstenošanai citos reģionos un pašvaldībās.

Projektam RegEnergy ir izdevies daļēji ietekmēt partneru reģionu un valstu politiku, institucionālās sistēmas un lēmumus par ieguldījumiem. Pastāvīgi notiekošajos politikas formulēšanas procesos tiek iestrādātas individuāli atlasītas projektu metodikas un rezultāti — viens no šādiem piemēriem ir Abruzzo reģiona (Itālija) Reģionālā biomasas programma. Viena no projekta turpmākajām darbībām šobrīd tiek īstenota Kaļiņingradas apgabalā Krievijā, kur projekta RegEnergy konstatējumi tiek iestrādāti politikas ieteikumos. Projekta vadošajam partnerim — Vācijas Federālajai Finanšu ministrijai — svarīgs jautājums bija institucionālās pārmaiņas efektīvas energoapgādes jomā.


Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

Kopējie ieguldījumi projektā “RegEnergy — Network of Pioneering Communities and Regions Working on Innovative Heat Solutions” (“Reg-Energy — tīkls progresīvām aprindām un reģioniem, kuri izstrādā novatoriskus siltumapgādes risinājumus”) bija EUR 1 466 234, no kuriem EUR 830 942 nodrošināja ES Eiropas Reģionālās attīstības fonds no INTERREG IIIC Eiropas teritoriālās sadarbības programmas 2000.–2006. gada plānošanas periodam prioritātes “Inovācija un uz zināšanām balstīta ekonomika” ietvaros.


Uzmetuma datums

07/05/2014