Baltijas jūras reģiona veselības aprūpes nozares ekonomikas stimulēšana

Ieguldījumu projekts ir novērsis plaisu starp veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un MVU Baltijas jūras reģionā (BJR). “BJVR HealthPort” veicināja inovāciju, mazināja veselības aprūpes izmaksas un sekmēja MVU piekļuvi reģiona veselības aprūpes pakalpojumu tirgum. Projekta ietvaros tika sperti lieli soļi virzībā uz stabilu un ilgtspējīgu BJR veselības aprūpes pakalpojumu ekonomiku.

 Citi rīki

 
projekta HealthPort noslēguma konferenci, kas 2013. gada oktobrī norisinājās skaistajā Gdaņsakas pilsētā, apmeklēja vairāk nekā 300 dalībnieku. © Peter Frank, ScanBalt projekta HealthPort noslēguma konferenci, kas 2013. gada oktobrī norisinājās skaistajā Gdaņsakas pilsētā, apmeklēja vairāk nekā 300 dalībnieku. © Peter Frank, ScanBalt

" BJVR HealthPort ietvaros tika risināti būtiski šķēršļi veselības aprūpes inovāciju jomā, tostarp saistībā ar veselības aprūpes pētnieku piedāvāto risinājumu nepietiekamu komerciālu izmantošanu, iepirkuma praksēm, kas ierobežo MVU piekļuvi veselības aprūpes tirgum, kā arī mērķa grupu nepietiekamo kompetenci inovāciju jomā. Tagad veselības aprūpes nozares ekonomikai ir potenciāls kļūt par vadošo nozari Baltijas jūras reģionā. "

Peter Frank, ScanBalt ģenerālsekretārs

Tika veicināta uzņēmējdarbības attīstība, organizējot dažādus BJR “ideju konkursus”, kuru ietvaros vairāki reģiona MVU sniedza ierosinājumus par jaunām veselības aprūpes nozarē īstenojamām inovācijām saistībā ar medicīnas ierīcēm, diagnostiku un veselības aprūpes pakalpojumiem.

Pirmajā konkursā uzvarētāja statusu ieguva četri dalībnieki, un katrs no tiem saņēma atbalstu virknē jomu, tostarp saistībā ar koncepcijas pamatojumu (KP), uzņēmējdarbības plāna izstrādi, komandas veidošanu, tirgus iespējām un saskarsmi ar klientiem. Otrais konkurss bija vērsts uz vēlāka posma inovācijām. Īpaša uzmanība tika veltīta privātā kapitāla un riska kapitāla finansējuma piesaistei konkursa uzvarētāju vajadzībām. Vairāki produkti, piemēram, godalgotā dzemdību atbalsta sistēma “Relaxbirth”, jau ir pieejami tirgū, un drīzumā tirgū plānots laist arī citas inovācijas.

Projekta ietvaros vadošais partneris ScanBalt popularizēja Accelerace Life (AL) un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Accelerace ieguldījumu fondu (ZBVAIF). Šie fondi tika dibināti, lai palīdzētu jaunizveidotiem uzņēmumiem īstenot savus uzņēmējdarbības mērķus un nodrošinātu jaunu produktu nonākšanu tirgū.

Veselības aprūpes nozares inovāciju plāns un preses pārstāvju apmeklējums

Projekta ietvaros tika pētītas arī reģionu spējas veselības aprūpes inovāciju jomā, un iegūtās zināšanas tika izmantotas, sagatavojot BJVR HealthPort inovāciju plānu un stratēģijas dokumentu. Tā dēvētais dokuments “Starpnozaru inovācijas stimulēšana veselības un dzīvības zinātņu jomā — inovāciju plāns Baltijas jūras reģiona veselības aprūpes nozares ekonomikai” ir atzinīgi novērtēts visā BJR un ES. Pamatojoties uz šajā plānā sniegtajiem ieteikumiem, tiek veidotas arī konkrētas inovāciju platformas, jo īpaši medicīnisko tehnoloģiju nozarē.

Lai pievērstu uzmanību iespaidīgajiem rezultātiem, kas panākti, īstenojot BJVR HealthPort, 2013. gada maijā tika organizēts preses pārstāvju apmeklējums. Tas guva lielu atsaucību un nodrošināja plašu projekta atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos.


Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

Projektā “BJVR HealthPort” veiktā ieguldījuma kopējā summa ir 2 481 650 EUR, un 1 905 120 EUR no šīs summas ir nodrošinājis Eiropas Reģionālās attīstības fonds, piešķirot līdzekļus no Baltijas jūras reģiona darbības programmas 2007.–2013. gada plānošanas periodam.


Uzmetuma datums

04/02/2016