Mantojuma saglabāšanas un ekonomiskās attīstības sasaiste Baltijas jūras reģiona pilsētās

Projekta “Dzīve kopā ar kultūras mantojumu” (LiviHeri) ietvaros tika atbalstīta ekonomiskā attīstība un mantojuma saglabāšana vēsturiskajās pilsētās, veicinot ilgtspējīgu tūrismu. Tas tika darīts, sasaistot tūrisma objektus ar iedzīvotāju ikdienas dzīvi Raumas pilsētā Somijā, Visbijas pilsētā Zviedrijā un Kuldīgas un Aizputes pilsētās Latvijā.

 Citi rīki

 
A restoration workshop links tourist attractions and daily community life. ©Living with Cultural Heritage A restoration workshop links tourist attractions and daily community life. ©Living with Cultural Heritage

" LiviHeri modelī ilgtspējīgs tūrisms sasaista kultūras mantojumu un cilvēkus — gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus —, uzlabojot vienlīdzīgas piekļuves iespējas vēsturiskām pilsētām. Ar mantojumu saistītais tūrisms — un tā radītā labklājība — ir vēlams, bet tam ir jābūt organizētam tādā mērogā un veidā, lai ļautu vietējām kopienām turpināt pastāvīgu dzīvi pilsētu centros. "

Laura Pulamāki [Laura Puolamäki], Raumas pilsēta

LiviHeri projekta ietvaros Latvijā tika organizēti būvniecības jomas mantojuma restaurācijas darbsemināri, lai amatnieki varētu uzlabot savas prasmes to saglabāt, savukārt četru pilsētu iedzīvotāji savās mājās uzņēma tūristus, piedāvājot tiem kafiju un nakšņošanas iespējas.

Publiskie pasākumi ietvēra Kuldīgas lidojošo zivju festivālu, kas veltīts senām zivju ķeršanas metodēm, upju biotopiem un citām aktivitātēm; arheoloģiskā mantojuma taku Raumā un kultūras mantojuma dārgumu medības Raumā un Kuldīgā.

Vēsturiskās saites

Kopš viduslaikiem apdzīvotās projekta LiviHeri pilsētas ir cieši saistītas ar Baltijas tirdzniecības ceļiem. Rauma un Visbija ir UNESCO Pasaules mantojuma vietas, bet Kuldīga ir šā statusa iegūšanas procesā.

Projekta pamatā bija valsts un privātā sektora partnerība, kopienā organizēti pasākumi un sociālās mācīšanās metodes. Tā ietvaros tika atklātas iespējas kopienām iegūt ekonomisku labumu no vietējās zinātības, dabas un kultūras vides saglabāšanas un kultūras identitātes. Pasākumi tika veidoti tā, lai vietējā uzņēmējdarbības praksē iekļautu ilgtspējīgas attīstības ekoloģiskos, ekonomiskos, kultūras un sociālos aspektus.

Kopumā iedzīvotāju mājās viesojās 1850 apmeklētāji, no kuriem 400 pārnakšņoja. Tas ļāva viesiem ieskatīties pasaules kultūras nozīmes vietu ikdienas dzīvē. Viņi redzēja, kā maksa par viņu izmitināšanu veicina mantojuma saglabāšanu, un atzinīgi novērtēja palīdzību, ko saņēma no saviem saimniekiem. Mājas tika nodrošinātas ar bukletiem, kuros bija ietverta no arhīviem iegūta informācija par vietējo kultūru, un tie saņēma pozitīvas atsauksmes.

Būvniecības mantojuma restaurācijas darbsemināros pulcējās Baltijas reģiona speciālisti. Restaurācijas projekti pilsētās izraisīja gan viesu, gan vietējo iedzīvotāju interesi. Kopumā šajos darbsemināros un stāstu stāstīšanas seminārā piedalījās 117 cilvēki. Pasākumu rezultātā tika kopīgotas prasmes un apzināti pētnieki, studenti un brīvprātīgie, kas veido kultūras mantojuma datu banku.

Publiskie pasākumi

Arheoloģiskie izrakumi Raumas vecpilsētā — pilsētas vēsturiskajā koka centrā — 2016. gada vasarā piesaistīja vairāk nekā 100 apmeklētāju. Nākamajā vasarā atradumus izstādīja turpat izveidotā pagaidu muzejā.

Mantojuma dārgumu medības ļāva iepazīt dažas mazāk pamanāmas, taču valdzinošas vietas Raumas vecpilsētā un Kuldīgā, kā arī tādus mantojuma elementus, kas sasaista cilvēkus un kultūras ainavu. Mantojuma maršruts gida pavadībā gar Raumanjoki upes krastiem Raumā 2018. gadā iezīmēja Eiropas kultūras mantojuma gadu. Kopumā publiskie pasākumi LiviHeri projekta ietvaros piesaistīja vairāk nekā 2200 cilvēku.

Šīs metodes izplatīja ar komunikācijas pasākumu — tostarp sociālo plašsaziņas līdzekļu, blogu un publikāciju — starpniecību. Galvenie aspekti bija rīkkopas izstrāde kultūras mantojuma datu banku izveidei, kā arī cilvēku sapulcināšanas eksperiments, kura laikā vairāk nekā 70 fotogrāfu uzņēma fotogrāfijas dažādās pilsētu vietās. Projekta LiviHeri koncepcija tika izvēlēta kā Pasaules mantojuma pilsētu organizācijas 2017. gada rokasgrāmatā iekļauts piemērs vietējo iedzīvotāju iesaistīšanai mantojuma pārvaldībā.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms 

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Dzīve kopā ar kultūras mantojumu” ir 593 073 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fondam darbības programmas “Interreg V-A — Finland-Estonia-Latvia-Sweden (Central Baltic)” 2014.–2020. gada plānošanas perioda laikā ieguldot 467 778 EUR. Ieguldījums attiecas uz prioritāti “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions”.

Uzmetuma datums

22/03/2019