Teritoriālā kohēzija

Kopš 1986. gada kohēzijas politikas mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju. Ar Lisabonas līgumu un ES jauno augsta līmeņa stratēģiju ("Europe 2020") ieviesta trešā dimensija - teritoriālā kohēzija.

Par šo tēmu diskutē no deviņdesmito gadu sākuma, un ikreiz, kad ES pievienojas jauna valsts, arvien aktuālāka kļūst vajadzība pievērst uzmanību Eiropas teritorijas attīstībai.

Galvenie jautājumi

Kā varam:

 • izmantot katras teritorijas stiprās puses, lai tās pēc iespējas vairāk veicinātu ilgtspējīgu un vienmērīgu visas ES attīstību?
 • pārvaldīt koncentrēšanos? Pilsētām ir gan pozitīvi, gan negatīvi aspekti: tās nostiprina inovāciju un ražīgumu, tomēr arī palielina piesārņojumu un sociālo atstumtību;
 • labāk savienot teritorijas? Katram būtu jāvar dzīvot tur, kur viņš vēlas, un sabiedriskajiem pakalpojumiem, efektīvam transportam, uzticamiem elektrotīkliem un platjoslas internetam ir jābūt pieejamam.
 • attīstīt sadarbību? Klimata pārmaiņu un satiksmes pārslogojuma ietekme nepazīst administratīvās robežas. Tādēļ ir vajadzīgi jauni valstu un reģionu sadarbības veidi. Jaunas, makroreģionālas pieejas piemēri ir ES stratēģija Baltijas jūras reģionam English un ES stratēģija Donavas reģionam English.
 • Urban-Rural linkages en

Līdz ar Zaļās grāmatas par teritoriālo kohēziju pdf (2008. g.) publicēšanu uzsāka plašu apspriešanu, kas šodien turpinās. Regulāri notiek sanāksmes, kurās piedalās eksperti no visas Eiropas. No 2013. gada teritoriālā kohēzija būs neatņemama kohēzijas politikas sastāvdaļa.

Kohēzijas politika var uzlabot teritoriālo kohēziju,

 • veicinot funkcionālu pieeju teritoriju (pilsoņu dzīves telpu) integrētai attīstībai;
 • saskaņojot politiku dažādās nozarēs un īstenojot vairāklīmeņu pārvaldību (vietējā un Eiropas mērogā) tā, lai sekmētu teritoriālo politiku en;
 • veicinot teritoriālo sadarbību, lai nostiprinātu Eiropas integrāciju;
 • palielinot zināšanas teritorijās, lai virzītu to attīstību.

Atsauces dokumenti

 • Territorial Agenda 2030 - A future for all places pdf en
 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Semināri

Papildinformācija

 • Pilsētplānošana
 • Lauku attīstība
 • Eiropas Telpiskās plānošanas novērošanas tīkls (ESPON) English
 • LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities pdf English
 • Cohesion policy support for local development pdf English Français