Galvenie reģionālās politikas sasniegumi

Šo valstu rezultātu pamatā ir Kopsavilkuma ziņojums  par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda 2007.–2013. gada plānošanas periodā finansēto kohēzijas politikas programmu ex post novērtējumu . Tajos ir attēloti un analizēti konstatējumi dalībvalstu līmenī, lai mēģinātu atbildēt uz trim galvenajām jautājumu grupām:

  • Kā sniegtais finansējums tika izmantots dalībvalstī jeb kādiem mērķiem tas tika iztērēts?
  • Kādi bija rezultāti un cik lielā mērā tie palīdzēja īstenot kohēzijas politikas mērķus?
  • Kādus secinājumus var izdarīt no periodā gūtās pieredzes un kā tā ietekmēs kohēzijas politiku nākotnē — kā var uzlabot politikas veidošanu un darbību, lai padarītu to efektīvāku?

 Citi rīki

 

Līdzšinējie 2007.–2013. gada plānošanas perioda reģionālās politikas galvenie sasniegumi ir uzskaitīti turpmāk.

darbavietu izveide un izaugsme

Palielinājušies ienākumi ES nabadzīgākajos reģionos — IKP uz vienu iedzīvotāju šajos reģionos ir pieaudzis no 60,5 % no ES vidējā rādītāja 2007. gadā līdz 62,7 % 2010. gadā.

ieguldījumi cilvēkos

2,4 miljoni cilvēku, kuri piedalījās ESF organizētajos pasākumos ar mērķi atbalstīt piekļuvi nodarbinātībai, atrada darbu 6 mēnešu laikā (2007.–2010. gadā).

Ik gadu aptuveni 15 miljoni cilvēku piedalās tūkstošos projektu, ko visā ES līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (ESF).

atbalsts uzņēmumiem

No pavisam 1 300 000 jauno darbvietu No pavisam 1 300 000 jauno darbvietu izveidotas MVU.

pētniecības un inovācijas stiprināšana

vides uzlabošana

Transporta un enerģijas ražošanas modernizēšana

Šī lapa sniedz ieskatu par līdzšinējiem galvenajiem sasniegumiem 2007.–2013. gada periodā (ja nav norādīts nekas cits, dati attiecas uz periodu no 2007. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim), un atspoguļo, kā ES kohēzijas politika palīdz pārvarēt krīzi un radīt izaugsmi.

2000.–2006. gada pasākumu ietekmes apraksts un rezultāti ir atrodami ex post novērtējumos.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

Virsraksts: ES līdzfinansēto projektu piemēri 2007.–2013. gada plānošanas periodā