Reģionālās politikas galvenie sasniegumi 2014.-2020. gadā

Kohēzijas politika, kuras īstenošanu finansē ERAF, ESF un Kohēzijas fonds, ir lielākais ES budžeta līdzekļu tiešo ieguldījumu avots 2014.–2020. gada periodā. Šie trīs fondi ļaus veikt ieguldījumus 485 miljardu EUR apmērā, no ES budžeta nodrošinot 355 miljardus EUR.

Turpmāk tekstā ir aprakstīti atsevišķi ieguldījumu mērķi un līdzšinējais progress šo mērķu sasniegšanā, sagrupējot tos šādās trīs kategorijās:

Filtrs ļauj aplūkot ieguldījumus konkrētās valstīs.


Turpmāk tekstā ir minētas galvenokārt mērķvērtības 2017. gada beigās (ja vien nav norādīts citādi). Visaptveroša prezentācija par finansējuma jomām un ieguldījumu mērķu sasniegšanu ir pieejama ESI fondu Atklāto datu platformā. Platformā ir aplūkojamas diagrammas ar datiem par atsevišķām tēmām, valstīm, programmām un fondiem.

Rādītāju diagrammas attēlo:

  • mērķus, kas noteikti pieņemtajās programmās, un datus par katras programmas mērķu īstenošanu konkrētā gadā
  • rādītāju prognozes saistībā ar izvēlētajiem projektiem un
  • panākto progresu

 

Gudra Eiropa

Ievērojams ERAF resursu apjoms tiek piešķirts nolūkā stiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju, atvieglot piekļuvi digitālajai ekonomikai un IT pakalpojumiem un uzlabot MVU konkurētspēju. Turpmāk tekstā ir aprakstīti atsevišķi galvenie ieguldījumu rādītāji.

Atbalstītie uzņēmumi

ERAF sniedz ievērojamu atbalstu Eiropas uzņēmumiem. Šo atbalstu var saņemt vairāk nekā 1,1 miljons uzņēmumu (galvenokārt MVU), kas ir aptuveni 4 % no visiem uzņēmumiem, kas Eiropā darbojās 2016. gadā.

 

Uzņēmumos radītās darbvietas

Plānots, ka ERAF ieguldījumi palīdzēs radīt aptuveni 420 000 jaunu darbvietu, 58 % no kurām tiks izveidotas Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Spānijā, Francijā un Portugālē. Sagaidāms, ka vairāk nekā 80 % jauno darbvietu šajās valstīs tiks izveidotas MVU.

 

Atbalstītie jaunie uzņēmumi

ERAF finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai saņems aptuveni 160 000 jaunu uzņēmumu, no kuriem gandrīz 40 % atrodas Apvienotajā Karalistē un 30 % — Francijā.
Salīdzināšanai — šajā jomā izvirzītais mērķis ir aptuveni 6 % no visiem jaunajiem uzņēmumiem (uzņēmumi, kas nav vecāki par pieciem gadiem), kas ES darbojās 2016. gadā.

 

Pētniekiem pieejamas uzlabotas pētniecības iespējas

Ieguldījumi pētniecībā un inovācijā ir viens no galvenajiem ERAF ieguldījumu mērķiem: 130 000 pētnieku būs pieejama uzlabota pētniecības infrastruktūra. Tie ir 3 % no visiem Eiropas pētniekiem, un šis skaitlis ir līdzvērtīgs kopējam pētnieku skaitam Zviedrijā un Luksemburgā (2017. gada dati).

 

Mājsaimniecības ar labāku piekļuvi platjoslas internetam

Platjoslas internets ar vismaz 30 Mb/s lielu ātrumu būs pieejams vēl 14,5 miljoniem mājsaimniecību, 68 % no kurām atradīsies Spānijā, Grieķijā un Itālijā. Spānijā izvirzītais mērķis ir 25 % no visām mājsaimniecībām.
Eiropā 33,2 miljoniem mājsaimniecību joprojām nav pieejams platjoslas internets ar vismaz 30 Mb/s lielu ātrumu (2017. gada dati).

 

Ilgtspējīga Eiropa

Ieguldījumi nolūkā atbalstīt pāreju uz mazoglekļa ekonomiku visās nozarēs, saglabāt un aizsargāt vidi, uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti un sekmēt pielāgošanos klimata pārmaiņām un ar tām saistīto risku novēršanu un pārvaldību ir ERAF un Kohēzijas fonda ieguldījumu pamatā, un to mērķis ir veidot videi nekaitīgāku Eiropu. Turpmāk tekstā ir aprakstīti atsevišķi galvenie ieguldījumu rādītāji.

Jauna atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas jauda

ERAF un Kohēzijas fonds atbalsta atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas papildu jaudas nodrošināšanu 6700 MW apmērā. Salīdzināšanai — 6700 MW ir aptuveni 40 % no atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas ikgadējās papildu jaudas ES.

 

Samazināts enerģijas patēriņš sabiedriskās ēkās

Atbalstu saņēmušajās sabiedriskajās ēkās ir plānots nodrošināt enerģijas ietaupījumu 4827 Gwh/gadā apmērā. Salīdzināšanai — šis ietaupījums ir līdzvērtīgs gandrīz 900 000 mājsaimniecību patēriņam gadā.

 

Iedzīvotājiem pieejams labāks dzeramais ūdens

Pateicoties ERAF un Kohēzijas fonda ieguldījumiem, 12,5 miljoniem iedzīvotāju tiks nodrošināta piekļuve jaunai vai uzlabotai ūdens apgādei. 80 % atbalsta saņēmēju dzīvo Rumānijā, Spānijā, Portugālē, Itālijā un Grieķijā. 17 % no visiem Rumānijas iedzīvotājiem būs ieguvēji no šiem projektiem.
Salīdzināšanai — ir aplēsts, ka 18,1 miljonam ES pilsoņu nav pieejami ūdens apgādes pakalpojumi (2015. gada dati).

 

Iedzīvotājiem pieejami labāki notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumi

Vēl 17 miljoniem iedzīvotāju būs pieejami jauni vai uzlaboti notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumi. Gandrīz 50 % atbalsta saņēmēju dzīvo Itālijā, Spānijā un Polijā. Piešķirtie ERAF un Kohēzijas fonda līdzekļi palīdzēs uzlabot dzīvi 7 % no visiem Itālijas iedzīvotājiem.
Salīdzināšanai — ir aplēsts, ka 21,3 miljoniem ES pilsoņu nav pieejami notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumi (2015. gada dati).

 

Uzbūvēti vai modernizēti sliežu ceļi

Pateicoties ERAF un Kohēzijas fonda ieguldījumiem, visā Eiropā būs pieejami 6 900 km jaunu, rekonstruētu vai modernizētu sliežu ceļu, 73 % no kuriem atrodas Polijā, Spānijā, Rumānijā un Ungārijā. Plānots, ka ERAF un Kohēzijas fonda ieguldījumi palīdzēs uzbūvēt, rekonstruēt vai modernizēt 12 % no visa Polijas dzelzceļa tīkla.
69 % no kopējā rekonstruēto sliežu ceļu garuma ir TEN-T sliežu ceļi 4500 km garumā (2018. gada decembra dati).

 

Uzbūvēti vai modernizēti autoceļi

ERAF un Kohēzijas fonds palīdzēs uzbūvēt, rekonstruēt vai modernizēt 13 100 km autoceļu visā Eiropas Savienībā, un 57 % no tiem atradīsies Polijā, Rumānijā un Čehijas Republikā.
21 % no kopējā uzbūvēto vai rekonstruēto autoceļu garuma būs TEN-T autoceļu posmi 2780 km garumā.

 

Iekļaujoša Eiropa

Ilgtspējīgas un kvalitatīvas nodarbinātības veicināšana, sociālā iekļaušana, nabadzības un diskriminācijas apkarošana un ieguldījumi izglītībā, apmācībā un profesionālo prasmju apguvē ir galvenie ESF un ERAF sociālie pīlāri 2014.–2020. gada periodā. Turpmāk tekstā ir aprakstīti atsevišķi galvenie ieguldījumu rādītāji.

ESF/Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas dalībnieki, kas iesaistīti izglītībā vai apmācībā, saņem atbalstu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā

 

Uzlabota bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūra

6,9 miljoniem izglītojamo būs pieejama uzlabota izglītības infrastruktūra. Viena no atbalsta saņēmējām ir Itālija, kur 72 % skolēnu un studentu varēs baudīt atjaunoto infrastruktūru. ES mērogā 62,2 miljoni izglītojamo ir jaunāki par 15 gadiem (2016. gada dati).

 

Iedzīvotājiem pieejami labāki veselības aprūpes pakalpojumi

Pateicoties ERAF ieguldījumiem, uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi būs pieejami vairāk nekā 46,9 miljoniem iedzīvotāju, 50 % no kuriem ir Spānijas un Polijas pilsoņi. Polijā uzlabotie pakalpojumi būs pieejami 38 % no visiem iedzīvotājiem.

 

Integrētu pilsētvides stratēģiju sniegtie ieguvumi iedzīvotājiem

Teritorijās, kurās īstenotas integrētas pilsētvides stratēģijas, dzīvos 45 miljoni cilvēku, 60 % no tiem — Francijā, Ungārijā un Vācijā. Francijā un Ungārijā no šo stratēģiju īstenošanas iegūs attiecīgi 21 % un 74 % iedzīvotāju.