Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījums nodarbinātībā un izaugsmē, Investīciju plāns un Komisijas prioritātes

 Citi rīki

 

ESI fondi ir ES galvenais ieguldījumu politikas instruments: ieguldījumiem vairāk nekā 500 programmās no ES budžeta ir piešķirti kopumā EUR 454 miljardi. Kopā ar valstu līdzfinansējumu EUR 183 miljardu apjomā kopējā ieguldījumu summa ir vismaz EUR 637 miljardi. Ar šāda apjoma budžetu ESI fondu nozīme publisko ieguldījumu finansēšanas jomā aizvien pieaug, vienlaikus kompensējot valstu un reģionālā līmeņa ieguldījumu samazināšanos, kas vērojama krīzes dēļ. Ir sagaidāms, ka laikā no 2014. līdz 2016. gadam šie fondi nodrošinās vidēji apmēram 14 % no kopējo publisko ieguldījumu apjoma, un dažās dalībvalstīs šis rādītājs varētu sasniegt pat 70 %.

Vairāk nekā EUR 120 miljardi no ESI fondu līdzekļiem tiks stratēģiski ieguldīti pētniecībā un inovācijā, atbalstā mazajiem uzņēmumiem un digitālajās tehnoloģijās, tādējādi palīdzot sasniegt ES mērķus gudras izaugsmes jomā. Fondi būs būtisks instruments arī ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanai Eiropas Savienībā. Ar šo visu laiku lielāko ES budžetu EUR 193 miljardu apmērā, kas piešķirts ieguldījumiem enerģētikā, vides aizsardzībā, klimata pārmaiņu mazināšanā un ilgtspējīgā transporta nozarē, īstenotās programmas būtiski palīdzēs ES pārejā uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Papildus ieguldījumiem svarīgā infrastruktūrā platjoslas pakalpojumu, transporta un ūdensapgādes nozarēs, kā arī citās nozarēs, un papildus ieguldījumiem Eiropas darbaspēka izglītībā un apmācībā, sociālajā iekļaušanā un profesionālās pielāgošanās spējās, ESI fondi tiešā veidā atbalstīs divus miljonus uzņēmumu visā Eiropā, lai palielinātu to konkurētspēju un palīdzētu tiem izstrādāt inovatīvus produktus un radīt jaunas darbavietas.

Turklāt ESI fondi kā Investīciju plāna Eiropai būtiska sastāvdaļa un Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) papildinājums piesaistīs ieguldījumus, atbalstīs strukturālas reformas, mudinās privāto sektoru sniegt finansējumu, novērsīs tirgus nepilnības un uzlabos ieguldījumu vidi.

Ir sagaidāms, ka nākamo astoņu gadu laikā ESI fondi ar 456 valstu un reģionālā līmeņa programmu un 79 starpreģionālās sadarbības programmu starpniecību nodrošinās ieguldījumu kritisko masu galvenajās izaugsmi veicinošajās nozarēs, kas pozitīvi ietekmēs ES ekonomiku.

Paziņojumā “Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē — maksimāla ESI fondu ieguldījuma izmantošana” ir sniegts pārskats par to, ko laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ir paredzēts sasniegt ar Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) palīdzību, vienlaikus sniedzot ieguldījumu ES mērķu sasniegšanā izaugsmes un nodarbinātības jomā, kā arī Investīciju plāna un Komisijas prioritāšu īstenošanā šajā desmitgadē. Ziņojumā ir ietverti arī sarunās ar visām dalībvalstīm par partnerattiecību nolīgumiem un programmām sasniegtie rezultāti.

 • “Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē — maksimāla ESI fondu ieguldījuma izmantošana” en pdf
 • Eiropas teritoriālā sadarbība / INTERREG en pdf
 • Valsts līmeņa informācija en pdf
 • Novērtējums un plānojums en pdf

Ieguldījumu jomas:

 • Nodarbinātība, izaugsme un ieguldījumi de en fr itbgesropdf
 • Digitālais vienotais tirgus de en fritbgesro pdf
 • Enerģētikas un klimata savienība de en fritbgesro pdf
 • Iekšējais tirgus de en fritbgesro pdf
 • Ekonomikas un monetārā savienība n de en fritbgesro pdf
 • Tiesiskums un pamattiesības de en fritbgesro pdf
 • Migrācija de en fritbgesro pdf

Datu vizualizācija un pamatdati

Nodarbinātība, izaugsme un ieguldījumi de en fritbgesropdf


Digitālais vienotais tirgus de en fritbgesro pdf


Enerģētikas un klimata savienība de en fritbgesro pdf


Iekšējais tirgus de en fritbgesro pdf


Ekonomikas un monetārā savienība de en fritbgesro pdf


Tiesiskums un pamattiesības de en fritbgesro pdf


ESI fondu un ESIF savstarpējā komplementaritāte

 • Eiropas strukturālo un investīciju fondu un Eiropas Stratēģisko investīciju fonda savstarpējā komplementaritāte: koordinācijas, sinerģijas un papildināmības nodrošināšana en pdf - kopsavilkums bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf

Country Factsheets

ESI fondi ir: