Politikas vēsture

1957 - 1987 gads:

1988 - 1992 gads:

 • 1988 - lai pielāgotos jaunajai situācijai pēc Grieķijas (1981. g.), Spānijas un Portugāles (1986. g.) iestāšanās ES, struktūrfondi tiek integrēti vispārējā kohēzijas politikā, kas paredz šādus pamatprincipus:
  • koncentrēšanās uz nabadzīgākajiem un vismazāk attīstītajiem reģioniem;
  • daudzgadu programmas plānošana;
  • ieguldījumu stratēģiska orientēšana;
  • reģionālo un vietējo partneru iesaistīšana.
 • Budžets: 64 miljardi ekiju

1994 - 1999 gads:

 • 1993 - ar Māstrihtas līgumu ievieš
 • 1993 - izveido Zivsaimniecības virzības finanšu instrumentu.
 • 1994-99 - struktūrfondiem un kohēzijas fondam atvēlētos resursus divkāršo, un to apjoms sasniedz trešdaļu no ES budžeta.
 • 1995 - izvirza īpašu papildu mērķi, lai atbalstītu Somijas un Zviedrijas mazapdzīvotos reģionus.
 • Budžets: 168 miljardi ekiju

2000 - 2006 gads:

 • 2000 - "Lisabonas stratēģijā" par ES prioritātēm nosaka izaugsmi, nodarbinātību un inovāciju. Kohēzijas politikas prioritātes pielāgo attiecīgi.
 • 2000-04 - ar pirmspievienošanās instrumentiem finansējumu un zinātību dara pieejamu valstīm, kas gatavojas pievienoties ES.
 • 2004 - ES pievienojas desmit jaunas dalībvalstis (ES iedzīvotāju skaits pieaug par 20 %, taču IKP - tikai par 5 %).
 • Budžets: 213 miljardi eiro 15 līdzšinējām dalībvalstīm; 22 miljardi eiro jaunajām dalībvalstīm (2004.-2006.)

2007 - 2013 gads:

 • 2007. gads: Bulgaria and Romania join the European Union
 • 2013. gads: Horvātija pievienojas Eiropas Savienībai
 • Vienkāršoti noteikumi un struktūras
 • Reformas galvenie elementi ir koncentrēšanās uz pārredzamību un komunikāciju un vēl lielāka pievēršanās izaugsmes un darbvietu jautājumiem
 • Galvenās investīciju jomas (25 % budžeta līdzekļu atvēlēti pētniecībai un inovācijai un 30 % — vides infrastruktūrai un klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumiem)
 • Budžets: 347 miljardi EUR
 • Sasniegumi

2014 - 2020 gads: