Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Dalīta pārvaldība

Divi galvenie ES finansējuma veidi ir līdzekļi, kurus centralizēti un tieši pārvalda Eiropas Komisija, piemēram, pētniecībai atvēlētais finansējums, un līdzekļi, kuru pārvaldība ir dalīta starp ES un dalībvalstīm, piemēram, struktūrfondi un Kohēzijas fonds. Minēto fondu pārvaldību ES uztic dalībvalstīm. Liela daļa ES izdevumu tiek segta, izmantojot fondus, kurus dalīti pārvalda ES dalībvalstis.

Attiecībā uz dalītas pārvaldības fondiem Komisija pašlaik pilnvaro dalībvalstis īstenot programmas valsts līmenī. Dalībvalstis piešķir šo fondu līdzekļus galīgajiem saņēmējiem (piemēram, uzņēmumiem, lauksaimniekiem, pašvaldībām u. c.). Uz dalībvalstīm gulstas galvenā atbildība par tādas vadības un kontroles sistēmas izveidi, kas atbilst regulu prasībām, nodrošinot šīs sistēmas efektīvu darbību un novēršot, atklājot un koriģējot pārkāpumus. Komisija veic uzraudzības pienākumu, pārliecinoties par to, ka vadības un kontroles sistēmas darba kārtība ir atbilstīga. Tā šo uzraudzību veic, pārbaudot minētās sistēmas darbības efektivitāti un vajadzības gadījumā veicot finanšu korekcijas.

Papildinformācija