Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir konsultatīva struktūra, kas vietējām un reģionālām iestādēm sniedz iespēju piedalīties ES likumdošanas darbā.

Tās 353 locekļi parasti ir vēlēti vietējā vai reģionālā līmeņa politiķi, reģionālo pārvalžu vadītāji vai pilsētu mēri. Padome viņus ieceļ uz pieciem gadiem, pamatojoties uz katras valsts ierosinājumu, ņemot vērā valstu iedzīvotāju skaitu. Komiteja no savu locekļu vidus uz divarpus gadiem ieceļ tās priekšsēdētāju un prezidiju.

Reģionu komiteju locekļi dzīvo un strādā savā mītnes valstī, lai uzturētu ciešu saikni ar saviem vēlētājiem, pilsētām, reģioniem vai teritorijām. Sešas reizes gadā viņi dodas uz Briseli, lai piedalītos komitejas plenārsēdēs. Viņi darbojas arī kā Reģionu komitejas komisiju locekļi, strādājot sešās politikas jomās:

 • teritoriālās kohēzijas politika,
 • ekonomikas un sociālā politika,
 • vide, klimata pārmaiņas un enerģētika,
 • izglītība, jaunatne, kultūra un pētniecība,
 • pilsoniskums, pārvaldība, institucionālās lietas un ārlietas,
 • dabas resursi.

Šīs komisijas sagatavo atzinumu projektus, kuros attiecībā uz konkrētu tēmu izklāstīti argumenti par un pret. Pēc atzinuma projekta pieņemšanas komitejas plenārsesijā teksts tiek nodots Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Ministru padomei.

Izstrādājot tiesību aktus divpadsmit jomās, kas ietekmē dzīvi reģionālā vai vietējā līmenī, ir jāapspriežas ar komiteju. Tomēr papildus tam iestādes var apspriesties ar komiteju ikreiz, kad tās uzskata to par lietderīgu. Komiteja arī ievēro subsidiaritātes, tuvuma un partnerības pamatprincipus.