Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Partnerība

Vēsturiski Eiropas Savienība ir izstrādājusi savas reģionālās politikas darbības un piešķīrusi kohēzijas politikas finansējumu, izmantojot partnerības procesu, kas ietver būtisku dalībvalstu sniegtu ieguldījumu.

Darbs partnerībās aptver visu plānošanas procesu — no sagatavošanas posma līdz īstenošanai un rezultātu novērtēšanai. Šai pieejai būtu jāuzlabo programmas rezultāti un jāpalīdz nodrošināt no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF) piešķirto līdzekļu lietderīgs izmantojums.

Partnerības princips 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir nostiprināts vēl vairāk, un tas aptver ne tikai dalībvalstis, bet arī tādas ieinteresētās puses kā arodbiedrības, darba devējus, nevalstiskās organizācijas (NVO) un citas struktūras, kas, piemēram, veicina sociālo iekļaušanu, dzimumu vienlīdzību un nediskrimināciju. Komisija ir izstrādājusi Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību, kas dalībvalstīm jāņem vērā, izstrādājot un īstenojot darbības programmas. Turklāt katra dalībvalsts ar Eiropas Komisiju ir noslēgusi partnerības nolīgumu, kurā ir noteikts, kā valsts iestādes plāno izmantot un piešķirt no ESIF saņemot finansējumu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.