Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Vadošā iestāde

ES kohēzijas politikas 2014.–2020. gadam ietvaros vadošā iestāde atbild par darbības programmas efektīvu pārvaldību un īstenošanu.

Vadošā iestāde var būt valsts ministrija, reģionālā iestāde, vietējā padome vai cita valsts vai privāta struktūra, ko ir izvirzījusi un apstiprinājusi dalībvalsts. Tiek sagaidīts, ka vadošās iestādes veiks savu darbu saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem.

Attiecībā uz katru darbības programmu vadošajai iestādei katru gadu līdz 31. maijam ir jāiesniedz Komisijai gada izpildes ziņojums. Citi svarīgi vadošās iestādes uzdevumi ir šādi:

 • nodrošināt, ka finansējuma piešķiršanai izvēlētās darbības atbilst darbības programmas kritērijiem,
 • pārbaudīt, vai līdzfinansētie produkti un pakalpojumi tiek nodrošināti efektīvi saskaņā ar ES un valsts noteikumiem,
 • reģistrēt un uzglabāt dokumentāciju un nodrošināt stingru revīzijas izsekojamību,
 • nodrošināt darbības programmas rezultātu pienācīgu novērtēšanu.

Papildinformācija