Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA)

ES ir izveidojusi Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA), lai atbalstītu kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis.

IPA pastāv kopš 2007. gada un aizstāj vairākas vecākas ES pirmsiestāšanās programmas, piemēram, PHARE, ISPA, SAPARD un CARDS, kā arī finanšu instrumentu Turcijai.

Laikposmā no 2014.–2020. gadam ar IPA starpniecību ir pieejami vairāk nekā EUR 11 miljardi, kas tiks izmantoti piecās politikas jomās:

 • palīdzība pārejas periodā un iestāžu veidošana,
 • sociālekonomiskā un reģionālā attīstība,
 • cilvēkresursu attīstība,
 • lauksaimniecība un lauku attīstība,
 • reģionālā un teritoriālā sadarbība.

Finansējuma saņemšanai, izmantojot IPA, var pieteikties gan kandidātvalstis (Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Serbija), gan potenciālās kandidātvalstis (Albānija, Bosnija un Hercegovina un Kosova saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1244).

IPA atbalsts tiek sniegts, izmantojot daudzgadu programmas, un, lai to saņemtu, ir jāsagatavo valsts stratēģijas dokumenti — konkrēti stratēģiskās plānošanas dokumenti attiecībā uz katru atbalsta saņēmēju. Šī kārtība ļaus kandidātvalstīm sagatavoties Eiropas finansējuma pārvaldībai. Šo finansējumu tās saņems pēc ES dalībvalsts statusa iegūšanas, un tas ietvers reģionālās politikas līdzekļus 2014.–2020. gada periodam.