Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Starpreģionu sadarbība

Starpreģionu sadarbības mērķis ir veicināt ES reģionālo attīstību, organizējot prasmju nodošanu un informācijas apmaiņu starp reģioniem.

Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE veido daļu no Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa kohēzijas politikas ietvaros 2014.–2020. gadam. Programmas mērķis ir uzlabot reģionālās attīstības politikas programmu efektivitāti un sniegt ieguldījumu ekonomikas modernizācijā un konkurētspējas uzlabošanā Eiropā.

Tā sniedz satvaru sadarbībai starp reģionālajiem un vietējiem dalībniekiem ES 28 dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā un Šveicē.

Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE veido daļu no Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa kohēzijas politikas ietvaros 2014.–2020. gadam.

INTERACT — atbalsts paraugpraksei un tās apmaiņai starp iestādēm, kas atbild par sadarbības programmu īstenošanu

ESPON — teritorijas plānošanas novērošanas centrs

URBACT — pilsētu tīklu izveide un atbalsts un pilsētu attīstība