Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ex ante nosacījumi

Ex ante nosacījumi ir viens no galvenajiem elementiem kohēzijas politikas reformā 2014.–2020. gada periodā. Tos ieviesa attiecībā uz Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem), lai nodrošinātu nepieciešamos nosacījumus efektīvai un lietderīgai ESI fondu izmantošanai.

Šie nosacījumi ir saistīti ar:

 1. politikas un stratēģiskiem satvariem, lai nodrošinātu, ka valstu un reģionu līmeņa stratēģiskie dokumenti, kas kalpo par pamatu ESI fondu ieguldījumiem, ir kvalitatīvi un atbilst dalībvalstu ES līmenī kopīgi pieņemtajiem standartiem;
 2. regulatīvajām sistēmām, lai nodrošinātu, ka ESI fondu līdzfinansēto darbību īstenošana atbilst ES acquis;
 3. pietiekamām administratīvajām un institucionālajām spējām, kas ir valsts pārvaldei un ieinteresētajām personām, kuras īsteno ESI fondus.

Ir 7 vispārēji ex ante nosacījumi, kas saistīti ar programmu īstenošanas horizontālajiem aspektiem, un 29 tematiski ex ante nosacījumi, kas paredz nozarēm specifiskus noteikumus attiecīgām ieguldījumu jomām, kuras tiesīgas saņemt kohēzijas politikas atbalstu (ieguldījumu prioritātes).

Kad ex ante nosacījumi netika izpildīti programmu pieņemšanas laikā, darbības programmās tika paredzēti rīcības plāni, kas bija jāpabeidz līdz 2016. gada beigām.