Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Novērtēšana

Attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu ir noteikti trīs novērtēšanas veidi, proti, novērtēšana pirms pasākuma (ex ante), pasākuma laikā (pastāvīga) un pēc pasākuma (ex post). Kohēzijas politika tiek novērtēta, pamatojoties uz partnerību. Dalībvalstis atbild par ex ante novērtējumu veikšanu, savukārt Eiropas Komisija veic ex post novērtēšanu.

Pastāvīgā novērtēšana ir galvenokārt dalībvalstu pienākums, tomēr arī Komisija pēc savas iniciatīvas var veikt šādus novērtējumus, sadarbojoties ar dalībvalstīm. Eiropas Komisijas galvenie uzdevumi ir norādījumu sniegšana par novērtēšanu un pieredzes apmaiņas atvieglošana dalībvalstu vidū.

Papildinformācija