Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta Eiropas politiku lauku attīstības jomā. Tas šajā nolūkā finansē lauku attīstības programmas Savienības dalībvalstīs un reģionos. Programmas tiek izstrādātas, sadarbojoties Eiropas Komisijai un dalībvalstīm, ņemot vērā Padomes pieņemtās stratēģiskās pamatnostādnes lauku attīstībai, kā arī valstu stratēģijas plānos paredzētās prioritātes.

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 2014.–2020. gada plānošanas periodā pirmo reizi ir iekļauts Eiropas strukturālo un investīcijas fondu (ESIF) politikas satvarā, un uz to attiecas Kopīgo noteikumu regula (Nr. 1303/2013).

Fonda darbība 2014.–2020. gada plānošanas periodā ir vērsta uz trīs galvenajiem mērķiem:

 • lauksaimniecības konkurētspējas uzlabošana,
 • dabas resursu un klimata jomā īstenoto darbību ilgtspējīgas pārvaldības nodrošināšana,
 • lauku apvidu ekonomiku un kopienu līdzsvarotas teritoriālās attīstības nodrošināšana, tostarp nodarbinātības radīšana un pārvaldība.

Kohēzijas politikai arī ir būtiska nozīme lauku apvidu ekonomikas atveseļošanas sekmēšanā, papildinot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītās darbības.