Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Stratēģija "Eiropa 2020"

Stratēģija "Eiropa 2020" ir ES stratēģija ar desmit gadu termiņu gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes nodrošināšanai. Lai šo mērķi īstenotu, ir noteikti pieci vērienīgi uzdevumi, aptverot nodarbinātību, pētniecību un izstrādi, klimata pārmaiņas un enerģētikas ilgtspējību, izglītību, kā arī nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanu.

Kohēzijas politikas uzdevums ir finansiāli atbalstīt stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanu. Šā iemesla dēļ 2014.–2020. gada plānošanas periodā finansējums ir vērsts uz 11 tematiskajiem mērķiem, kas atspoguļo stratēģijā "Eiropa 2020" noteiktos mērķus. Noteiktam ieguldījumu procentuālajam īpatsvaram ir jābūt vērstam uz šiem tematiskajiem mērķiem. Pateicoties tematisko mērķu noteikšanai, kohēzijas finansējums tiek iztērēts tādā veidā, kas palīdz uzlabot Eiropas inovācijas spēju, efektivitāti, ilgtspēju un konkurētspēju.