Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkls (ESPON)

ESPON ir lietišķo pētījumu programma, kuras mērķis ir sniegt atbalstu teritoriālās attīstības politikas virzienu izstrādei Eiropā. Šajā nolūkā programmas ietvaros tiek iegūts plašs sistemātisku datu klāsts par teritoriālajām tendencēm saistībā ar dažādiem ekonomiskiem, sociāliem un vides aspektiem, lai noteiktu reģionu, pilsētu un plašāku teritoriju iespējas un ekonomiskās problēmas, ar ko tās saskaras.

ESPON darbības aptver visas ES dalībvalstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici, un tajās piedalās vairāk nekā 130 struktūras, kas pārstāv visu kontinentu. Tās veic dažādus pētījumus (par tematiskiem jautājumiem, politikas ietekmi, pārnozaru jautājumiem, zinātniskās sadarbības tīklu veidošanu, iespēju veidošanu) un sagatavo teritoriālos datus statistikas informācijas, analīžu un karšu veidā. Tāpēc viens no galvenajiem ESPON izaicinājumiem ir nodrošināt, lai šis materiāls būtu pieejams un saprotams vietējiem politikas veidotājiem. ES līmenī ESPON pētniecības darba rezultāti nodrošina salīdzināmas informācijas avotu, ko iespējams izmantot, lai uzlabotu Savienības konkurētspēju un veicinātu tās ilgtspējīgu attīstību.

Plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam ESPON funkcionēs kā Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG). Tās uzmanības centrā ir 11. tematiskais mērķis, proti, valsts sektora iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās kapacitātes un efektīvas valsts pārvaldes stiprināšana.

Papildinformācija