Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Izdevumu atbilstība

Izdevumu atbilstības kritēriji nosaka, vai izdevumi var pretendēt uz finansējumu no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF), Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF), Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda.

Kopīgo noteikumu regulā (Nr. 1303/2013) ir noteikti galvenie izdevumu atbilstības principi Eiropas līmenī, lai nodrošinātu saskanību starp dalībvalstīs īstenotajiem noteikumiem. Detalizēti kritēriji ir noteikti valsts līmenī.

Izdevumi ir atbilstīgi finansējumam, ja tie ir samaksāti laikposmā no dienas, kad programma iesniegta Komisijai, vai no 2014. gada 1. janvāra (atkarībā no tā, kurš no minētajiem termiņiem ir agrāks), līdz 2023. gada 31. decembrim.

Izdevumi, kas ir atbilstīgi ieguldījumam no Eiropas Reģionālās attīstības fonda Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa darbības programmās ietver finansiālās izmaksas un garantijas izmaksas, kā arī ar darbību īstenošanu saistītos valsts iestāžu izdevumus. Komisija arī ir pieņēmusi sarakstu, kurā uzskaitīti izdevumu posteņi, kas neatbilst ieguldījumiem no ERAF, ESF un Kohēzijas fonda, piemēram, parādu posteņi un atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis.