Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Budžets

ES dalībvalstis veic ieguldījumus kopējā ES budžetā, lai sasniegtu kopīgus mērķus.

Dalībvalstis veic tiešus ieguldījumu, pamatojoties uz to nacionālo kopienākumu (NKI). Muitas nodokļi un PVN ieņēmumi sniedz papildu ienākumus. Budžeta griesti pašlaik ir noteikti 1,23 % apmērā no ES NKI.

Saistībā ar budžeta procedūru Eiropas Komisija ierosina budžeta projektu, kas atspoguļo galvenos ES politikas mērķus, piemēram, izaugsmes un nodarbinātības, pētniecības, klimata pārmaiņu un enerģētikas jomā. Tad dalībvalstis sāk sarunas ar Eiropas Parlamentu, lai veiktu labojumus projektā un pieņemtu budžetu. Komisija arī ir atbildīga par ES budžeta līdzekļu izlietošanu saskaņā ar ES Finanšu regulu.

Spēkā esošais budžets aptver laikposmu no 2014. līdz 2020. gadam. Gada budžeta plānā ir sniegta konkrēta informācija par izdevumiem. Šajā periodā struktūrfondi un Kohēzijas fonds saņems aptuveni 32,5 % no kopējā budžeta. Tas ir pielīdzināms aptuveni EUR 351,8 miljardiem (2014. gada cenās).