Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Papildināmība

Papildināmības princips ir viens no Eiropas strukturālo un investīciju fondu darba virzītājspēkiem. Šis princips paredz, ka fondu asignējumi nedrīkst aizstāt valsts vai citus līdzvērtīgus strukturālos izdevumus, ko dalībvalsts veic reģionos, uz kuriem attiecas šis princips. Citiem vārdiem sakot, finanšu piešķīrumi no strukturālajiem un investīciju fondiem nedrīkst būt par iemeslu nacionālo strukturālo izdevumu samazināšanai šajos reģionos, bet tiem būtu jāpapildina valsts izdevumi. Dalībvalstīs, kurās vismaz 15 % iedzīvotāju dzīvo mazāk attīstītos reģionos, tiek pārbaudīta papildināmības principa ievērošana, ņemot vērā tiem piešķirto finanšu resursu apjomu.

Plānošanas perioda sākumā partnerattiecību nolīgumā tiek noteikts izdevumu līmenis, ko dalībvalsts ievēros visa plānošanas perioda laikā (ex ante pārbaude). Komisija novērtēs katras dalībvalsts atbilstību papildināmības principam plānošanas perioda vidū — 2018. gadā — un pēc šā perioda beigām, proti, 2022. gadā.

Papildinformācija