Glosārijs

 Citi rīki

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

"Reģioni ekonomiskām pārmaiņām" Attālākie reģioni
Budžets Dalīta pārvaldība
Darbības programma Darbības rezultātu izvērtēšanas sistēma
ES Miera un izlīguma programma 2014.–2020. gadam (PEACE) ES Solidaritātes fonds
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) Eiropas Nodarbinātības stratēģija (ENS)
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI) Eiropas komunikāciju tīkli (TEN)
Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESIF)
Eiropas strukturālo un investīciju fondu Koordinācijas komiteja Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkls (ESPON)
Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (ETSG) Ekonomikas un sociālā kohēzija
Ex ante nosacījumi Finanšu instrumenti
Finanšu korekcijas Godalgas "RegioStars"
INTERACT INTERREG EUROPE
Ilgtspējīga attīstība Informācija un publicitāte
Inovācija Izdevumu atbilstība
Kalnu apvidi Kohēzijas fonds
Kohēzijas politika Kohēzijas ziņojums
Kontrole un revīzija Krāpšana
Līdzekļu atgūšana Līdzfinansējuma likme
Maksājumi N+2
NUTS Nodarbinātība
Novērtēšana Papildināmība
Paplašināšanās Partnerattiecību nolīgumi (PN)
Partnerība Pievienošanās sarunas
Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA) Plānošana
Proporcionalitāte Pārraudzības komiteja
Regulas Revīzijas iestāde
Reģionu komiteja Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķis
Saistību atcelšana Sertifikācijas iestāde
Starpreģionu sadarbība Stratēģija "Eiropa 2020"
Subsidiaritāte Tehniskā palīdzība
Teritoriālā kohēzija Transnacionālā sadarbība
Transports URBACT — tīkla programma pilsētu attīstībai
Uzraudzība Vadošā iestāde
Valsts atbalsts Vide
Vienlīdzīgas iespējas Vispārējas dotācijas
Ziemeļīrijas darba grupa