Pilsētplānošana

Pilsētas tiek uzskatītas par mūsdienu ekonomisko, vides un sociālo problēmu cēloni un vienlaikus arī par to risinājumu. Eiropas pilsētu teritorijās dzīvo vairāk nekā divas trešdaļas ES iedzīvotāju, pilsētās tiek patērēti aptuveni 80 % energoresursu un tās nodrošina līdz pat 85 % no Eiropas IKP. Pilsētu teritorijas ir Eiropas ekonomikas dzinējspēks, tās palīdz sekmēt radošumu un inovāciju visā Savienībā. Tomēr tieši pilsētās vissmagāk izpaužas tādas grūti risināmas problēmas kā bezdarbs, segregācija un nabadzība. Tādēļ pilsētu attīstības politikai ir plašāka nozīme pārrobežu kontekstā, un tieši tāpēc pilsētu attīstība ir ES reģionālās politikas centrālais elements.

Kohēzijas politikas pilsētu dimensija

2014.–2020. gada plānošanas periodā pilsētu dimensija ir izvirzīta kohēzijas politikas priekšplānā. Vismaz 50 % no ERAF līdzekļiem šajā periodā tiks ieguldīti pilsētu teritorijās. Plānošanas perioda gaitā šis rādītājs varētu vēl vairāk palielināties. Aptuveni 10 miljardi euro no ERAF līdzekļiem tiks tiešā veidā piešķirti integrētu ilgtspējīgas pilsētu attīstības stratēģiju īstenošanai. Un aptuveni 750 pilsētām tiks dota iespēja īstenot šīs integrētās ilgtspējīgas pilsētu attīstības stratēģijas.

Uzziniet vairāk par to, kā ES reģionālā politika atbalsta Eiropas pilsētas, un par kohēzijas politikas ietekmi uz jūsu dalībvalsti.