Transporta un enerģētikas tīkli

Ieguldījumi transporta pakalpojumos un infrastruktūrā pilsoņiem un uzņēmumiem nodrošina tiešus ieguvumus. Kā īpašas prioritātes kohēzijas politikā 2014.–2020. gada finansēšanas periodam ir akcentēta viedā mobilitāte, multimodālais transports, videi nekaitīgs transports un mobilitāte pilsētās. Kohēzijas politika sniedz atbalstu arī ieguldījumiem infrastruktūrā, nodrošinot viedas elektroenerģijas sadales, uzglabāšanas un pārvades sistēmas (īpaši mazāk attīstītajos reģionos).

Ilgtspējīgs transports un mobilitāte

Viens no 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienpadsmit tematiskajiem mērķiem ir ilgtspējīga transporta veicināšana un nepietiekamas caurlaides spējas novēršana galvenajos transporta infrastruktūras posmos.  Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds piedāvā atbalstu, sniedzot ES līdzfinansējumu projektiem, kas ir saistīti ar šādām ieguldījumu prioritātēm saskaņā ar 7. tematisko mērķi:

  • atbalsta sniegšana multimodālai Eiropas vienotajai transporta telpai, veicot ieguldījumus Eiropas transporta tīkla (TEN-T) attīstībā;
  • mobilitātes uzlabošana reģionos, izveidojot sekundāro un terciāro mezglu savienojumu ar TEN-T infrastruktūru, tostarp ar multimodālajiem mezgliem (tikai ERAF);
  • videi nekaitīgu (tostarp ar zemu trokšņa līmeni) un zema oglekļa dioksīda emisiju līmeņa transporta sistēmu attīstība un uzlabošana, tostarp iekšzemes ūdensceļu un jūras transporta, ostu, multimodālo savienojumu un lidostu infrastruktūras attīstība un uzlabošana, lai reģionālā un vietējā līmenī veicinātu ilgtspējīgu mobilitāti;
  • visaptverošu, augsti kvalitatīvu un sadarbspējīgu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu attīstība un atjaunošana, kā arī trokšņa līmeņa samazināšanas pasākumu īstenošana.

Ir pieejams arī ES atbalsts ieguldījumiem zemas oglekļa emisijas transportā saskaņā ar tematisko mērķi, kura uzdevums ir nodrošināt atbalstu pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs, it sevišķi veicinot ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās (4. tematiskais mērķis).
Lai panāktu ieguldījumu maksimālu atdevi, 2014.–2020. gada periodā īpaši ir akcentēta nepieciešamība nodrošināt stabilu stratēģisko vidi (tostarp nepieciešamība dalībvalstīm pieņemt visaptverošu transporta plānu, kurā būtu noteikts, kā projekti sniegs ieguldījumu Eiropas vienotās transporta telpas un Eiropas transporta tīkla attīstībā). 

Enerģētikas infrastruktūra un starpsavienojumi

Ieguldījumi infrastruktūrā viedo elektroenerģijas sadales, uzglabāšanas un pārvades sistēmu nodrošināšanai ir aplūkoti arī 2014.–2020. gada kohēzijas politikas tematiskajos mērķos. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds piedāvā atbalstu ES līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, galvenokārt mazāk attīstītajos reģionos, kas ir saistīti ar šādām ieguldījumu prioritātēm saskaņā ar 7. tematisko mērķi:

  • energoefektivitātes un energoapgādes drošības uzlabošana, attīstot viedas elektroenerģijas sadales, uzglabāšanas un pārvades sistēmas un nodrošinot atjaunojamo resursu kliedētās ražošanas integrēšanu;

Ieguldījumi var tikt veikti gan elektroenerģijas, gan dabas gāzes projektos, un tiem ir jāveicina viedo sistēmu attīstība, kā arī ir jāpapildina ieguldījumi, kas veicina pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Kā priekšnosacījums atbalsta saņemšanai dalībvalstīm ir jāizstrādā visaptveroši plāni, kuros būtu noteiktas valsts prioritātes enerģētikas infrastruktūras jomā saskaņā ar trešo iekšējā enerģijas tirgus regulējumu, kuri atbilst Savienības mēroga tīkla attīstības desmit gadu plānam un kuros būtu noteikta reālistiska un pārdomāta to projektu plūsma, kuru īstenošanai ir paredzēts ERAF atbalsts.

Ir pieejams arī atbalsts ieguldījumiem viedo elektroenerģijas sadales sistēmu attīstībā un atjaunojamo energoresursu sadalē (un ražošanā) saskaņā ar 4. tematisko mērķi (ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni).


Abu augstāk minēto transporta un enerģētikas ieguldījumu kontekstā kohēzijas politika ir jāplāno ciešā sadarbībā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) un Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (EFSI) atbalstu, lai nodrošinātu papildināmību un optimālu saikni ar dažādu veidu infrastruktūru vietējā, valsts, makroreģionālā un Eiropas līmenī.

Sagaidāms, ka privātie finansējuma avoti segs lielāko daļu ieguldījumu šajā jomā, apvienojot tos ar valsts sektora avotiem finansējuma trūkuma gadījumos. Valsts sektora finansējumam nevajadzētu aizstāt, bet gan papildināt un samērot privātos ieguldījumus saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020