Tūrisms

Eiropa ir iecienītākais tūristu ceļamērķis pasaulē. Pateicoties ievērojamajam potenciālam sekundārās ietekmes un darbavietu (sevišķi jauniešiem piemērotu darbavietu) radīšanas jomā, tūrismam ir būtiska nozīme daudzu Eiropas reģionu — jo īpaši mazāk attīstītu reģionu — izaugsmē. Tūrisma nozare ir apliecinājusi vērā ņemamu izturētspēju, un pat nesenās krīzes laikā tajā bija vērojama pastāvīga izaugsme.

 Citi rīki

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) atbalsta tūrisma konkurētspēju, ilgtspējību un kvalitāti reģionālajā un vietējā līmenī. Protams, tūrisms ir cieši saistīts ar dabas, vēstures un kultūras vērtību izmantošanu un pilnveidošanu, kā arī ar pilsētu un reģionu kā dzīves un darba vietu un kā tūristu ceļamērķu pievilcību. Tas, bez šaubām, ir saistīts arī ar apmeklētājiem paredzēto produktu un pakalpojumu attīstību, inovatīvu pilnveidi un dažādošanu.

2014.–2020. gada plānošanas periods

Tūrisms nav iekļauts Eiropas strukturālo un investīcijas fondu (ESIF) regulās kā tematisks mērķis, jo tas uzskatāms par līdzekli vai nozari, nevis mērķi. Tomēr regulās ir paredzētas daudzas iespējas pārdomāti ieguldīt tūrisma nozarē.

Komisija ir publicējusi tematiskas norādes par ieguldījumu veikšanu tūrisma nozarē. Tā iesaka nodrošināt, lai ieguldījumi:

  • būtu saskaņoti ar vienu vai vairākiem tematiskajiem mērķiem un ieguldījumu prioritātēm;
  • atbilstu attiecīgo valsts/reģionālo/starptautisko DP SVID analīzei;
  • būtu vērsti uz sekmīgāku vietējo kultūras un tūrisma vērtību popularizēšanu;
  • stimulētu produktu, procesu un pakalpojumu inovācijas un dažādošanu, kā arī specializāciju darbībai nišas tirgos, lai pārvarētu atkarību no zemas pievienotās vērtības un pagaidu darba un nodrošinātu saimniecisko darbību un darbavietas ne tikai tūrisma sezonā, bet visu gadu.
  • Īpaši rūpīgi būtu jāpievēršas trīskāršai spēju pilnveidei, lai nodrošinātu izcilību, inovācijas, kā arī MVU, klasteru un (starp-) klasteru internacionalizāciju, tostarp veicinot iekšējās un ārējās saiknes.
  • Tā kā viena no īpašām tūrisma nozares priekšrocībām ir izteikti zemie šķēršļi ienākšanai tirgū, īpaša uzmanība būtu jāvelta uzņēmējdarbības atbalstīšanai un jaunu uzņēmumu izveidei.

Tūrismam arī turpmāk būs būtiska nozīme saistībā ar plānotajiem ERAF ieguldījumiem, kā arī saistītajiem ieguldījumiem dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā, aizsargāšanā, popularizēšanā un attīstīšanā (skatīt diagrammu). Plānotais ERAF piešķīrums ir aptuveni EUR 8 miljardi.

Pārdomātas specializācijas platformas nodrošinātā eye@RIS3 datubāze, kurā tiek dokumentētas aktuālās norises pārdomātu reģionālo specializāciju jomā Eiropā, apliecina, ka daudzi reģioni savās pārdomātas specializācijas stratēģijās par prioritāti nosaka pakalpojumu inovācijas un uzņēmējdarbības modeļu inovācijas tūrisma nozarē un šā mērķa īstenošanai piešķirs ievērojamu finansējumu.

Šie reģioni, piemēram, īpaši rūpīgi pievērsīsies konkurētspējīgu nišas tirgu un zīmolu izveidei, tostarp saistībā ar tūrismu, kas orientēts uz vecāka gadagājuma cilvēkiem (senioru ekonomika), vai ekotūrismu, pilnveidojot savas tūrisma vērtību ķēdes un orientējoties uz tirgus segmentiem ar augstākām cenām, kā arī dažādojot savas ar tūrismu saistītās darbības, lai mazinātu atkarību no sezonālā tūrisma.

Šie reģioni ir izstrādājuši visaptverošas stratēģijas ne tikai nolūkā radīt lielāku pievienoto vērtību, ieguldot tūrisma inovācijās, bet arī izmantot tūrisma radīto ietekmi uz citām jomām, piemēram, kultūras un radošajām nozarēm, pārtikas rūpniecību, celtniecību utt.