Pāreja no institucionāliem pakalpojumiem uz kopienas nodrošinātiem pakalpojumiem (deinstitucionalizācija)

Visā Eiropas Savienībā simtiem tūkstošu cilvēku ar invaliditāti, garīgās veselības problēmām, vecāka gadagājuma cilvēki, kā arī pamesti un neaizsargāti bērni dzīvo lielās, nošķirtās aprūpes iestādēs. Šādas iestādes sākotnēji tika izveidotas, lai nodrošinātu aprūpi, pārtiku un patvērumu, taču pieredze liecina, ka tajās nav iespējams sniegt uz indivīdu orientētus pakalpojumus un pienācīgu atbalstu, lai īstenotu pilnvērtīgu iekļaušanu. Fiziskā nošķirtība no kopienas un ģimenes ļoti ierobežo šādās iestādēs dzīvojošu vai augošu personu spēju un sagatavotību pilnvērtīgi piedalīties gan kopienas, gan plašākas sabiedrības dzīvē.

 Citi rīki

 

Izstrādājot 21. gadsimtam piemērotas sociālās aprūpes un atbalsta struktūras, mūsu sabiedrībai būtu jāpamatojas uz kopīgajām Eiropas vērtībām — cilvēka cieņu, vienlīdzību un cilvēktiesību ievērošanu. Dalībvalstīs ir jāīsteno pienācīgas aprūpes sistēmas reformas. Ievērojot ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (ANO KPIT), ANO Konvencijā par bērna tiesībām un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, paredzētās prasības, dalībvalstīm un Eiropas Savienībai būtu jāveic pasākumi, lai sekmētu pāreju no institucionāliem pakalpojumiem uz kopienas nodrošinātiem pakalpojumiem. ANO KPIT 19. pants — viens no deinstitucionalizācijas kontekstā būtiskākajiem pantiem — paredz tiesības uz neatkarīgu dzīvi.

Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020) paredz pamatprincipus, lai personām ar invaliditāti sniegtu iespēju pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē un izmantot savas pamattiesības. Stratēģijā ir atkārtoti uzsvērta ES apņemšanās veicināt personu ar invaliditāti dalību atpūtas pasākumos, nodarbinātībā, izglītībā, veselības un sociālo pakalpojumu izmantošanā, kā arī īstenot pāreju no institucionālās aprūpes uz kopienas nodrošinātu aprūpi.

Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESIF) var atbalstīt dažādus pasākumus atbilstīgi nabadzības mazināšanas politikas programmai (9. tematiskais mērķis) lai novērstu institucionalizāciju un veicinātu reformas pārejas īstenošanai. Ilgstošas aprūpes iestāžu celtniecība vai remonts neatkarīgi no iestādes platības nevar saņemt ESIF atbalstu. Piedāvātie pasākumi ir daļa no stratēģiskā redzējuma par to, kā tiks īstenota pāreja no institucionālās aprūpes uz kopienas nodrošinātu aprūpi, saskaņā ar ierosinātajos ex-ante nosacījumos paredzētajiem kritērijiem attiecībā uz aktīvu iekļaušanu.