Sociālā iekļaušana

ES kohēzijas politika atbalsta cilvēku ar invaliditāti, gados jaunāku un vecāku darba ņēmēju, mazkvalificētu darba ņēmēju, migrantu un mazākumtautību, piemēram, Romu, nelabvēlīgā situācijā esošos apgabalos dzīvojošu cilvēku un sieviešu sociālo iekļaušanu darba tirgū. Tā palīdz īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, kuras mērķis ir novērst nabadzības risku vismaz 20 miljoniem cilvēku.

Sociālā iekļaušana ir viena no kohēzijas politikas 2014.–2020. gada 11 prioritātēm (9. tematiskais mērķis).

Reformas, kas dalībvalstīm ir jāīsteno, lai izstrādātu piemērotākus un ilgtspējīgākus sociālās politikas virzienus, ieguldot cilvēku prasmēs un spējās, ir izklāstītas 2013. gadā pieņemtajā sociālo ieguldījumu paketē. Paketē ir arī ietvertas dažas svarīgas norādes, kas būtu jāņem vērā, modernizējot sociālās politikas virzienus un tos pielāgojot jaunajiem sarežģījumiem, tostarp ar Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) palīdzību.

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020