MVU konkurētspēja

ES ekonomikā izšķiroša nozīme ir mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri veido vairāk nekā 99 % no Eiropas uzņēmumiem un nodrošina divas trešdaļas darbavietu privātajā sektorā. Laika posmā no 2014. līdz 2020.

MVU konkurētspējas uzlabošana ir viens no 11 kohēzijas politikas tematiskajiem mērķiem 2014.–2020. gadā, taču MVU saņem atbalstu arī atbilstīgi citiem tematiskajiem mērķiem, jo īpaši saistītiem ar pētniecību un inovācijām, mazoglekļa ekonomiku un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Ar vairāk nekā 65 miljardiem euro jeb aptuveni 20 % no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma, kas ir paredzēts tieši MVU, ERAF ir viens no galvenajiem atbalsta avotiem jaunajai stratēģijai attiecībā uz MVU, lai veicinātu “ekonomiku, kas darbojas cilvēku labā”. Plašāka finanšu instrumentu izmantošana, piesaistot papildu ES, valstu un reģionālos līdzekļus 2014.–2020. gada finansēšanas periodā, dod labumu arī MVU.

Šie ieguldījumi palīdzēs MVU:

 • iegūt piekļuvi ieguldījumu finansējumam ar dotāciju, aizdevumu, aizdevuma garantiju, riska kapitāla u. c. līdzekļu starpniecību;
 • efektīvi izmantot mērķtiecīgu uzņēmējdarbības atbalstu, piemēram, zināšanas un ieteikumus, informāciju un tīklu veidošanas iespējas, tostarp pārrobežu partnerības;
 • uzlabot piekļuvi pasaules tirgiem un starptautiskām vērtības ķēdēm;
 • izmantot jaunus izaugsmes avotus, piemēram, videi draudzīgu ekonomiku, ilgtspējīgu tūrismu, veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus, tostarp senioru ekonomiku un kultūras un radošās nozares;
 • veikt ieguldījumus cilvēkkapitālā un organizācijās, kas nodrošina uz praksi vērstu profesionālo izglītību un apmācību;
 • veidot vērtīgus sakarus ar pētniecības centriem un universitātēm, lai veicinātu inovāciju.
 • Jaunuzņēmumu veidošana un paplašināšana

Jauni vienkāršoti un kopīgi noteikumi un pasākumi atvieglos MVU piekļuvi kohēzijas politikas līdzekļiem 2014.–2020. gadā. Tie ir šādi:

 • ziņošana tiešsaistē par līdzekļu izlietojumu;
 • skaidrāki atbilstības noteikumi;
 • mērķtiecīgākas un retākas revīzijas attiecībā uz mazāka mēroga darbībām;
 • uzņēmuma izveides procesa un to piekļuves finanšu instrumentiem paplašināšana un vienkāršošana.

Skatīt 2007.–2013. gada ERAF atbalsta MVU ex post novērtējumu

Ar MVU saistīto ieguldījumu palielinājuma pamatā 2014.–2020. gadā būs ES kohēzijas politikas sasniegumi 2007.–2013. gada finansēšanas periodā:

 • atbalsts vairāk nekā 95 000 jaunizveidoto uzņēmumu;
 • vairāk nekā 300 000 darbavietu MVU sektorā.

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020