MVU konkurētspēja

ES ekonomikā izšķiroša nozīme ir mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri veido vairāk nekā 99 % no Eiropas uzņēmumiem un nodrošina divas trešdaļas darbavietu privātajā sektorā. Laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam Eiropas strukturālie un investīciju fondi  nodrošinās dalībvalstīm finansējumu vairāk nekā 450 miljardu eiro apmērā ar mērķi finansēt ieguldījumus darbavietu attīstībai un izaugsmes veicināšanai.

 Citi rīki

 

ES ekonomikā izšķiroša nozīme ir mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri veido vairāk nekā 99 % no Eiropas uzņēmumiem un nodrošina divas trešdaļas darbavietu privātajā sektorā. Laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam Eiropas strukturālie un investīciju fondi  nodrošinās dalībvalstīm finansējumu vairāk nekā 450 miljardu eiro apmērā ar mērķi finansēt ieguldījumus darbavietu attīstībai un izaugsmes veicināšanai.

MVU konkurētspējas uzlabošana ir viens no Kohēzijas politikas 11 tematiskajiem mērķiem 2014.–2020. gadam. Papildu ieguldījumi MVU darbībā tiks veikti arī saskaņā ar citiem tematiskajiem mērķiem, īpaši tādās jomās kā izpēte un inovācijas, ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums 57 miljardu eiro apmērā jeb 20 % no fonda finansējuma tiks novirzīts tieši MVU. Ieguvumus MVU darbības uzlabošanai nodrošinās arī plašāks finanšu instrumentu lietojums, kas 2014.–2020. gada finansēšanas periodā ļaus papildus mobilizēt ES, nacionālos un reģionālos fondus.

Šie ieguldījumi palīdzēs MVU:

 • iegūt piekļuvi ieguldījumu finansējumam ar dotāciju, aizdevumu, aizdevuma garantiju, riska kapitāla u. c. līdzekļu starpniecību;
 • efektīvi izmantot mērķtiecīgu uzņēmējdarbības atbalstu, piemēram, zināšanas un ieteikumus, informāciju un tīklu veidošanas iespējas, tostarp pārrobežu partnerības;
 • uzlabot piekļuvi pasaules tirgiem un starptautiskām vērtības ķēdēm;
 • izmantot jaunus izaugsmes avotus, piemēram, videi draudzīgu ekonomiku, ilgtspējīgu tūrismu, veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus, tostarp senioru ekonomiku un kultūras un radošās nozares;
 • veikt ieguldījumus cilvēkkapitālā un organizācijās, kas nodrošina uz praksi vērstu profesionālo izglītību un apmācību;
 • veidot vērtīgus sakarus ar pētniecības centriem un universitātēm, lai veicinātu inovāciju.

Jauni vienkāršoti un kopīgi noteikumi un pasākumi atvieglos MVU piekļuvi kohēzijas politikas līdzekļiem 2014.–2020. gadā. Tie ir šādi:

 • ziņošana tiešsaistē par līdzekļu izlietojumu;
 • skaidrāki atbilstības noteikumi;
 • mērķtiecīgākas un retākas revīzijas attiecībā uz mazāka mēroga darbībām;
 • uzņēmuma izveides procesa un to piekļuves finanšu instrumentiem paplašināšana un vienkāršošana.

Ar MVU saistīto ieguldījumu palielinājuma pamatā 2014.–2020. gadā būs ES kohēzijas politikas sasniegumi 2007.–2013. gada finansēšanas periodā:

 • atbalsts vairāk nekā 95 000 jaunizveidoto uzņēmumu;
 • vairāk nekā 300 000 darbavietu MVU sektorā.

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020