Pētniecība un inovācija

Ilgtspējīga izaugsme arvien biežāk ir saistīta ar reģionālo ekonomiku spēju ieviest inovācijas un īstenot izmaiņas, pielāgojoties videi, ko raksturo nepārtrauktas pārmaiņas un pastāvīgi pieaugoša konkurence. Tāpēc ir jāiegulda daudz lielāks darbs, lai radītu ekosistēmas, kas veicina inovācijas, pētniecību un izstrādi un uzņēmējdarbību, kā uzsvērts stratēģijā "Eiropa 2020" un tās pamatiniciatīvā "Inovācijas savienība".

 Citi rīki

 

Šī iemesla dēļ kohēzijas politikas 2007.-2013. gada programmu galvenais elements bija inovāciju veicināšana - aptuveni EUR 86,4 miljardi jeb gandrīz 25 % no kopējā piešķīruma bija paredzēti inovācijām plašākā izpratnē. Jaunajā 2014.-2020. gada plānošanas periodā šīs saistības tiek nostiprinātas, jo 30 % no kopējiem piešķīrumiem tiks izmantoti inovāciju īstenošanai plašākā nozīmē. Nākotnē visu ES reģionu inovāciju potenciālu mobilizēs arī pārdomātās specializācijas stratēģijas.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020