Pētniecība un inovācija

Ilgtspējīga izaugsme arvien biežāk ir saistīta ar reģionālo ekonomiku spēju ieviest inovācijas un īstenot izmaiņas, pielāgojoties videi, ko raksturo nepārtrauktas pārmaiņas un pastāvīgi pieaugoša konkurence. Tas nozīmē, ka jāpieliek daudz lielākas pūles, lai izveidotu tādas ekosistēmas, kas veicina inovāciju, pētniecību un izstrādi, kā arī uzņēmējdarbību, kā uzsvērts stratēģijā “Eiropa 2020” un tās pamatiniciatīvā “Inovācijas savienība”. Tāpēc inovācija ir būtiska virknei Komisijas prioritāšu, jo īpaši Eiropas zaļajam kursam, ekonomikai, kas darbojas cilvēku labā, un digitālajam laikmetam gatavai Eiropai.

Inovācijas veicināšana ir galvenā kohēzijas politikas programmu iezīme 2014.–2020. gadā, kad inovācijai un pētniecībai tiek novirzīti aptuveni 65 miljardi euro. Plašākā nozīmē inovācijā tiek ieguldīti apmēram 30 % no kopējiem kohēzijas politikas piešķīrumiem. Pārdomātas specializācijas stratēģijas mobilizē visu ES reģionu inovācijas potenciālu.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020