Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Eiropas konkurētspējas nodrošināšanai arvien digitālākā mūsdienu globālajā ekonomikā būtiska nozīme ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstībai. Vairāk nekā 20 miljardi eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir pieejami IKT ieguldījumiem 2014.–2020. gada finansēšanas periodā. Šie ieguldījumi ir izšķirīgi, lai sekmīgi īstenotu Komisijas mērķi — sagatavot Eiropu digitālajam laikmetam.

IKT pieejamības, izmantošanas un kvalitātes uzlabošana ir viens no kohēzijas politikas 11 tematiskajiem mērķiem 2014.–2020. gadā. ERAF paredzēs šādas prioritātes:

  • paplašināt platjoslas ieviešanu un platjoslas tīklu izvēršanu;
  • izstrādāt IKT produktus un pakalpojumus un attīstīt e-komerciju;
  • nostiprināt IKT lietojumprogrammas e-pārvaldei, e-mācībām, e-iekļaušanai, e-kultūrai un e-veselībai.

IKT pasākumiem iespējams sniegt atbalstu arī citu tematisko mērķu ietvaros, un tie ir iekļauti arī daudzās pārdomātas specializācijas stratēģijās. Pāreja no tradicionālas IKT nozares pieejas uz visaptverošu vietējo/reģionālo/valsts „digitalizācijas programmu” pārdomātas specializācijas ietvaros sniedz reģioniem iespēju noteikt to teritorijām atbilstošas prioritātes ar IKT saistīto ieguldījumu jomā.

Eiropas strukturālie un investīciju fondi ir uzskatāmi ne tikai par finansiāla atbalsta avotu, bet arī par politikas instrumentu, lai atbalstītu valsts iestādes saistībā ar to stratēģijas noteikšanu un to darba plānošanu administratīvajā un ieguldījumu jomā. Lai nodrošinātu ES ieguldījumu maksimālu ietekmi, dalībvalstīm un reģioniem, kuri vēlas izmantot finansējumu ar IKT saistītos projektos, ir jāievieš stratēģisks politiskais satvars digitālās izaugsmes jomā un nākamās paaudzes tīkla plāns.

Eiropas strukturālos un investīciju fondus ir iespējams izmantot arī stratēģiskā viedā, lai atbalstītu digitālā vienotā tirgus (DVT) likumdošanas iniciatīvu transponēšanu, stiprinātu administratīvās spējas šo tiesību aktu efektīvai piemērošanai, kā arī dalībvalstu publiskā un privātā finansējuma līdzsvarošanai, lai padziļinātu un paātrinātu DVT pozitīvo ietekmi visos ES reģionos.

Ar IKT saistīto ieguldījumu palielinājuma pamatā 2014.–2020. gadā būs sekmes, kas gūtas 2007.–2013. gada finansēšanas periodā:

  • vairāk nekā 5 miljoniem cilvēku nodrošināts savienojums ar platjoslas internetu;
  • vairāk nekā 20 700 projektiem IKT jomā ir piešķirts ERAF atbalsts.
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020